Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

1,5 procent podatku

Warto zwrócić, że masz prawo wybrać organizację pożytku publicznego tzw. OPP i przekazać jej 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonej deklaracji rocznej. Warto też podkreślić, że nic Cię to nie kosztuje a możesz wspomóc tych najbardziej potrzebujących.

Które organizacje możesz wybrać

Organizacje Pożytku Publicznego są wskazane w specjalnym wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz ten jest prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej i jest udostępniany na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziesz tu szeroką listę organizacji, którym będziesz mógł przekazać 1,5% podatku. Warto również zwrócić uwagę, iż wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

O tym, którym organizacjom jest przyznawany status organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które reguluje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Warto podkreślić, iż możesz na swoim zeznaniu rocznym wybrać tylko jedna Organizację Pożytku Publicznego, której przekażesz 1,5% podatku. Nie ma tu możliwości proporcjonalnego rozdzielenia 1,5% na kilka organizacji.

Warunki do przekazania 1,5% na rzecz OPP

Naczelnik urzędu skarbowego, na Twój wniosek (czyli podanie numeru KRS organizacji oraz wnioskowanej kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego) wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez Ciebie, kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
 • z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, np. złożyłeś PIT-37 na którym nie wykazałeś OPP dla której miał być przekazany 1,5% podatku. W maju zdecydowałeś się złożyć korektę swojego zeznania, w której to wskazujesz już wniosek o przekazanie 1,5% podatku. W takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek taką korektę przyjąć i uwzględnić Twój wniosek o przekazanie 1,5% dla wybranej przez Ciebie organizacji.

Aby kwota 1,5% została przekazana dla OPP, musi nastąpić z Twojej strony zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za polecenie przesyłki listowej.

Przekazanie kwoty 1,5% na rzecz OPP przez naczelnika urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego ma za zadanie przekazanie kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Przekazanie kwoty 1,5% podatku następuje na rachunek bankowy podany przez OPP, jednakże kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dodatkowo Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje zbiorczą informację o:

 • danych identyfikacyjnych (Twoje imię, nazwisko i adres), w tym również współmałżonka jeżeli na wasz wniosek było zaznaczone opodatkowanie wspólne, oraz
 • wysokości kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczeniu kwoty na cel szczegółowy,

ale pod warunkiem, że w swoim zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, wyraziłeś zgodę na przekazanie OPP tych danych lub wpisałeś cel szczegółowy.

Możesz w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (lub w korekcie) podać w części „Informacje Uzupełniające” cel szczegółowy, na który ma zostać przeznaczony 1,5% podatku przekazany na rzecz OPP, np. na leczenie Marysi Kowalskiej nr 1330. Informacje o celu szczegółowym naczelnik urzędu skarbowego przekaże OPP we wrześniu roku następującego po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Zwrócić jednak należy uwagę, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wyda otrzymane środki pieniężne – podejmuje sama OPP jako dysponent tych środków.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>

Kiedy Naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od przekazania 1,5% podatku?

Mogą wystąpić sytuacje, gdzie naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP, jeżeli:

 • organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku, lub
 • podała rachunek nieprawidłowo, albo
 • organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, lub
 • w swoim zeznaniu podatkowym podałeś numer KRS, który nie widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli w swoim wniosku podasz kwotę, która przekracza wysokość 1,5% podatku należnego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.