Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Danina solidarnościowa - Kto ją zapłaci ?

Danina solidarnościowa to nic innego niż tak na prawdę trzeci próg podatkowy" , bowiem od 2019r. zapłacą ją najbogatsi, których dochody przekroczą rocznie 1 000 000 zł.

Co podlega opodatkowaniu?

Stawką 4% opodatkować należy nadwyżkę dochodu ponad kwotę 1 000 000 zł. Pamiętaj jednak, że nie zwalnia cię to z zapłaty 32% podatku po przekroczeniu limitu kwotowego dochodu z drugiego progu podatkowego! To dodatkowe opodatkowanie, z którego będziesz musiał się wywiązać.

Dla ustalenia dochodu do tej daniny sumuje się przychody opodatkowane według skali (czyli np. dochody z pracy, umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej itp.) z dochodami zagranicznymi, dochodami opodatkowanymi liniowo, dochodami ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych, inne źródła (np. prywatne zbycie nieruchomości i praw z nieruchomościami, przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach związane odejmujemy koszty uzyskania przychodu oraz możliwe odliczenia od dochodu, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, także te zapłacone zagranicą.

Σ dochodów - kwoty pomniejszające - 1 000 000 zł = podstawa obliczenia daniny

W szczególności do sumy tej będą brane:

 • dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich), od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A albo w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT);
 • dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-38 (art. 30b ustawy PIT)
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-36L; art. 30f ustawy PIT, dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC (art. 30c ustawy PIT)

Jedynym źródłem dochodu zwolnionym z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej jest dochód opodatkowany ryczałtem, zarówno ryczałtem ewidencjonowanym, jak i najem prywatny. A to dla tego, że w przypadku tych przychodów, gdy przekroczą on 250 000 Euro tracimy od przyszłego roku prawo do stosowania tego rozliczenia.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 albo w PIT-37, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia wyłącznie swoje dochody (nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół).

Jakie zeznania składamy?

Danina rozliczana będzie na osobnym formularzu DSF-1. Deklaracja ta zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowana, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej. Deklarację składa się właściwemu urzędowi skarbowemu. W przypadku osób fizycznych:

 1. mających miejsce zamieszkania na terytorium RP – właściwym urzędem jest urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania osoby fizycznej w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem, urząd skarbowy ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium,
 2. niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP – właściwym urzędem jest urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Deklarację można złożyć papierowo lub w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej zawierającej błąd, podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji przez złożenie deklaracji korygującej.

Termin zapłaty podatku

Termin zapłaty tej daniny to zawsze 30 kwiecień roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym (czyli w przypadku rozliczenia za rok 2023 będzie to 30.04.2024 r.).

Osoba fizyczna wpłaca daninę solidarnościową na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa stanowi źródło przychodów tego funduszu.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>