Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dochody zwolnione z podatku

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. Wymienia ponad 100 kategorii przychodów, uzyskanie których nie spowoduje konieczności ich opodatkowania. Pełen katalog zwolnień zajdziesz w art. 21

Dla przykłady wymienimy tylko niektóre z nich, najbardziej popularne zwolnienia od podatku dochodowego m.in.:

 • dochody osób do ukończenia 26 roku życia, pracujących seniorów, powracających i rodzin 4+, gdy nie przekraczają one limitu kwoty 120 000 zł
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, na rzecz dzieci, bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz osób pozostałych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł,
 • odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • wygrane do 760 zł,
 • diet z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych do 2280 zł miesięcznie,
 • dodatki za rozłąkę,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych,
 • dochodów z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (oraz z dochodów z wyżywienia gości),
 • dodatki mieszkaniowe,
 • przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników,
 • dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym,
 • dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn,
 • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa,
 • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej, PSP,
 • wypłaty z IKE - jeżeli oszczędności są gromadzone tylko na jednym koncie,
 • dodatku kombatanckiego,
 • dochodów z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dotacji otrzymanych na SAPARD,
 • środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>