Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kogo dotyczy rozliczenie przychodów z zagranicy?

Pod uwagę należy wziąć dochody, które zostały osiągnięte za granicą, ponieważ również one podlegają opodatkowaniu. Tak więc, jeżeli zarabiałeś za granicą lub pracowałeś w Polsce, ale wynagrodzenie otrzymywałeś z innego państwa to musisz zsumować całość uzyskanych kwot przychodu w danym roku podatkowym i rozliczyć je na PIT-36. Dodatkowo do swojego zeznania dołączysz załącznik PIT/ZG. Rozliczając swój PIT dodatkowo pod uwagę bierzesz również inne uzyskane przychody z zagranicy, niezależnie od źródła ich pochodzenia lub miejsca uzyskania.

Ustalenie rezydencji podatkowej.

Nie wiesz jak ustalić rezydencje? Sięgnijmy w tym przypadku do przepisów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT - jeżeli masz miejsce zamieszkania na terytorium Polski (nie myl z miejscem stałego pobytu), podlegasz obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Oznacza to nieograniczony obowiązek podatkowy. Przepis dokładnie wskazuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która na jej terytorium:

 • posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W tym wypadku wystarczy spełnić jedno z tych kryteriów, aby uznać Cię za polskiego rezydenta.

W przypadku natomiast, gdy nie posiadasz miejsca zamieszkania w Polsce do celów podatkowych podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jesteś tzw. nierezydentem. Oznacza to, że powinieneś rozliczyć się w Polsce jedynie z takich dochodów (przychodów), które uzyskałeś na terytorium Rzeczpospolitej.

O zmianie miejsca zamieszkania nie stanowi sam fakt, iż długotrwale przebywasz za granicą. Dokumentem potwierdzającym, że jesteś rezydentem danego państwa jest certyfikat rezydencji. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym przebywasz. Istotna sprawą jest również fakt, iż jeżeli certyfikat posiadasz w języku obcym powinien on być przetłumaczony wiarygodnie na język polski.

Rozstrzygnięcie kwestii bycia rezydentem lub nierezydentem, pozwala określić, kto i w jakim zakresie podlega opodatkowaniu w danym państwie. Posiadając nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce masz obowiązek opodatkowania się przed polskim fiskusem z całości osiągniętych dochodów a i w tym również tych uzyskanych zagranicą, nawet w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zagranicą.

Inaczej będzie w przypadku umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między Polską a danym krajem. Mają one wyższą moc niżeli ustawa. Ważne jest więc, abyś w przypadku posiadania takich umów sięgnął do nich każdorazowo i sprawdził czy nie zawarte są w nich szczególne zasady opodatkowania danego rodzaju przychodów.

Umowy międzynarodowe - uniknięcie podwójnego opodatkowanie.

Zadaniem takich umów jest uniknięcie podwójnego opodatkowania tych samych przychodów, jakie otrzymujesz w kraju zarobkowania, czyli za granicą oraz w kraju zamieszkania (rezydencji). Sprawdź więc, czy :

 • jakieś osiągane przez Ciebie przychody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w jednym państwie, czyli albo są opodatkowane tylko w państwie rezydencji lub tylko w państwie w którym zarobkujesz;
 • opodatkowanie jest w obu państwach, ale pobór podatku w jednym z Państw, ale tylko do określonego limitu;
 • opodatkowanie Twoich przychodów jest w obu państwach, ale z prawem do zastosowania zasad o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli proporcjonalnego odliczenia lub zwolnienia z progresją.

Na szczęście Polska ma zawarte tego typu umowy z 92 krajami na całym świecie - wszystkie obowiązujące umowy są opublikowane w Dzienniku Ustaw, a ich treść również znajdziesz w internecie na stronach Ministerstwa Finansów.

Opodatkowanie rezydentów.

O sposobie opodatkowania z tytułu osiąganych przez Ciebie dochodów poza granicami Polski uzależniony jest przede wszystkim od tego, czy z krajem, w którym uzyskujesz dochody zagraniczne, Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określającej, w jakim kraju powinieneś się opodatkować z danego źródła dochodów i ewentualnie jaką stawką, a także czy w przypadku, gdy opodatkowanie powinno nastąpić w kraju źródła przychodów - umowa określa w jaki sposób powinieneś uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce.

Istnieją dwie metody pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania:

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

I. Metoda wyłączenia z progresją

Zastosowanie tej metody oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak ma on wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której należy obliczyć należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

W przypadku uzyskania dochodów, do których znajduje zastosowanie ta metoda, obowiązek złożenia zeznania i wykazania w nim dochodów uzyskanych za granicą występuje tylko wtedy, gdy posiadasz również dochody na terenie Polski opodatkowane według skali podatkowej.

Natomiast w przypadku, gdy nie uzyskiwałeś żadnych dochodów w Polsce, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej – wówczas co do zasady nie składasz zeznania rocznego, w którym wykazywałbyś uzyskane dochody zagraniczne, objęte metodą wyłączenia z progresją.

Obliczenie podatku przy tej metodzie wygląda następująco:

 • do dochodów do opodatkowania uzyskanych w Polsce (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) należy dodać dochody zwolnione od podatku uzyskane za granicą (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu);
 • od tak ustalonej sumy dochodów należy obliczyć podatek według skali podatkowej;
 • obliczony podatek należy podzielić przez sumę dochodów z Polski i zagranicy a następnie pomnożyć przez 100;
 • uzyskaną w ten sposób stopę procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), należy pomnożyć przez polskie dochody do opodatkowania po ich zaokrągleniu do pełnych złotych (tj. podstawę obliczenia podatku).

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

II. Metoda proporcjonalnego obliczenia

Zastosowanie tej metody oznacza, że osiągnięty przez Ciebie dochód za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od obliczonego podatku odlicza się podatek zapłacony przez Ciebie za granicą. Ważne jest, iż odliczenie to, możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przy zastosowaniu tej metody, obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskałeś w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Obliczenie limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu wygląda następująco:

 • do dochodów do opodatkowania w Polsce należy dodać dochód do opodatkowania uzyskany za granicą (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu - przysługujące do odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne);
 • od tak ustalonej sumy dochodów do opodatkowania, po ich zaokrągleniu do pełnych złotych (tj. podstawy obliczenia podatku) należy obliczyć podatek według skali podatkowej;
 • obliczony podatek należy pomnożyć przez dochód uzyskany za granicą i następnie podzielić przez łączne dochody (polskie i zagraniczne).

Jeżeli nie odprowadzałeś podatku za granicą w trakcie roku kalendarzowego (biorąc pod uwagę polski rok podatkowy) np. w związku ze zbyt niskim dochodem, to w zeznaniu rocznym nie możesz wykazać podatku zapłaconego za granicą.

Jeżeli natomiast, po dokonaniu rozliczenia rocznego za granicą, wystąpił u Ciebie obowiązek zapłaty za granicą podatku, masz prawo odliczyć ten podatek w części przypadającej na polski rok podatkowy. Jednakże w tym przypadku powinieneś dokonać korekty złożonej wcześniej deklaracji rocznej.

Jeżeli natomiast otrzymałeś zwrot podatku otrzymanego z zagranicy (przy rozliczeniu dochodów metodą proporcjonalnego odliczenia), należy doliczyć go do podatku w zeznaniu rocznym za rok, w którym podatek zagraniczny został otrzymany.

W sytuacji, kiedy uzyskujesz dochody z dwóch i więcej państw, z którymi obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, limit podatku do odliczenia oblicza się oddzielnie dla dochodów uzyskanych w poszczególnych państwach. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie a nie obcych państwach.

Co w sytuacji gdy mam dwie metody unikania podwójnego opodatkowania jednocześnie?

W takim przypadku, gdy jesteś polskim rezydentem podatkowym i uzyskujesz dochody z umowy o pracę z różnych państw w tym Polski, a wynikają z nich dwie metody unikania podwójnego opodatkowania musisz obie te metody uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

Co w przypadku, gdy brak jest umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jeżeli masz miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskasz dochody w kraju, z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie oznacza to, że będziesz opodatkowany podwójnie. W takiej sytuacji dochody uzyskane za granicą i tam opodatkowane podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet >>

Jak ująć zagraniczne zarobki?

Aby dokonać rozliczenia potrzebujesz wszystkie potwierdzenia, z których wyraźnie wynika data otrzymania zapłaty od zagranicznego pracodawcy. Może to być zarówno zestawienie transakcji bankowych lub potwierdzenia przekazane przez pracodawcę. Daty otrzymanego wynagrodzenia są dla Ciebie istotne, gdyż musisz przeliczyć swój zarobek na złotówki i dopiero taki wprowadzić do deklaracji. Przeliczenia kwot na złotówki dokonujesz po średnim kursie NBP, które jest podane w dniu poprzedzającym dzień wypłaty lub w dniu gdy wynagrodzenie jest postawione do Twojej dyspozycji.

Wiedz o tym że, za każdy dzień w pracy za granicą przysługuje Ci zwolnienie w wysokości 30% wartości diety właściwej dla kraju, w którym pracujesz. Ale tylko gdy, wynagrodzenie będzie Ci wypłacać zagraniczny pracodawca. Kwota ta jednak nie zostanie ujęta przez pracodawcę, więc musisz z niej korzystać samodzielnie, ustalając zaliczkę na podatek oraz składając deklarację roczną.

Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów. Przysługują Ci pracownicze koszty podatkowe, jakie obowiązują przy umowie o prace, w tym nakładczą, ze stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy (rocznie z jednej umowy 3000 zł lub z większej ilości umów 4500 zł).

Jeżeli natomiast zarabiasz za granicą wykorzystując prawa autorskie lub pokrewne przysługuje Ci podwyższony koszt w wysokości 50% przychodu, jednakże nie więcej 120 000 zł.

Przy umowach zlecenia i o dzieło możesz korzystać z 20% kosztów uzyskania przychodu.

Zarobkując za granicą również Tobie przysługuje prawo do doliczania ulg i zwolnień w Polsce. Aby z nich skorzystać wypełniasz dodatkowo załącznik PIT/O.

Odliczeniu podlegają również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz te, którym podlegałeś zagranicą (składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej).

Nie odliczysz jednak tych składek w przypadku, gdy korzystałeś z odliczania ich już za granicą lub naliczone są one od wynagrodzenia zwolnionego za granicą z opodatkowania.

Zastosowanie tzw. ulgi abolicyjnej

Jeżeli masz nieograniczony obowiązek podatkowy, rozliczasz się przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a uzyskane za granicą dochody tj:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z działalności wykonywanej osobiście;
 • z działalności gospodarczej
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi,

masz prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej - kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Przy obliczaniu podatku według metody wyłączenia z progresją (na potrzeby obliczenia ulgi abolicyjnej) dochód uzyskany w państwie, z którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, traktuje się jak dochód zwolniony od opodatkowania na podstawie umowy. Zatem, do obliczenia podatku metodą wyłączenia z progresją należy uwzględnić dochód bez pomniejszania o zagraniczne składki społeczne przypadające na ten dochód.

Ważna informacja! Odliczenia nie stosuje się do dochodów uzyskanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Lista takich krajów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra finansów (Dz.U. z 2015 r. poz.599).