Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Działalność gospodarcza

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu rocznemu, na takich samych zasadach, jakie zostały wybrane na początku roku.

Możliwe jest więc rozliczenie przychodów z tego typu :

 1. na zasadach ogólnych – stosując progi podatkowe 12 i 32%
 2. na zasadach liniowych – opodatkowanych stała stawkę 19%
 3. ryczałtem ewidencjonowany – 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% w zależności od rodzajów przychodów.

W przypadku dwóch pierwszych opodatkowany jest dochód. Aby go ustalić, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty powinieneś wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Natomiast w przypadku ryczałtu ważnym jest sam przychód, poniesione wydatki związane z działalnością nie mają tu znaczenia. Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co miesiąc lub kwartał danego roku miałeś obowiązek wyliczenia i wpłacania zaliczki na podatek. Przy opodatkowaniu według skali podatkowej konieczność ta powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (kwota wolna wynosi w 2023 r. 30 000 zł).

Pamiętaj o możliwych odliczeniach

Jeżeli chcesz skorzystać z rozliczenia ulgi podatkowe sprawdź najpierw, czy masz w ogóle prawo do danej ulgi.

Tylko w przypadku stosowania zasad ogólnych pozwala rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. To też jedyna forma pozwalająca na odliczenie ulgi rodzinnej. Ta forma i ryczałt ewidencjonowany pozwala natomiast na rozliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne (tzw. ulgi rehabilitacyjnej), wydatków na Internet (tzw. ulgę internetową), darowiznę na określone cele. Przy liniowym opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej nie skorzystasz z ulg podatkowych, za wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. W każdym z nich natomiast możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Od 2022r. zmieniły się zasady odliczenia składki zdrowotnej. Prawo do jej odliczenia ale już nie od podatku, a od dochodu/ przychodu przysługuje wyłącznie opodatkowanym liniowo, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składek z działalności na zasadach ogólnych, etatu, czy zleceń nie odliczymy już w ogóle. Ale i ci uprawieni nie odliczą pełnych zapłaconych kwot składek zdrowotnych. Obowiązują bowiem limity odliczenia i tak:

 • prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo: odliczą maksymalnie kwotę 10 200 zł zapłaconych w danym roku podatkowym za siebie oraz za osobę współpracującą składek zdrowotnych. Odliczenie to mogą zastosować zaliczając te składki do wysokości owego limitu do kosztów uzyskania przychodu lub w zeznaniu rocznym obniżając podstawę opodatkowania;
 • ryczałtowcy: 50% zapłaconej kwoty składki zdrowotnej.

Sprawdź też, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające do ulgi oraz czy wystarczy ci dochodu lub przychodu, by kwotę ulgi odliczyć.

Jaką deklarację wybrać ?

PIT 36 – dla rozliczających się na zasadach ogólnych – składana do końca kwietnia roku następnego,

PIT 36L – dla rozliczeń liniowych – składana do końca kwietnia roku następnego,

PIT 28 – dla ryczałtowców, składana w terminie do końca kwietnia roku następnego.

Deklaracje sporządzasz dobierając do nich odpowiednie załączniki, w zależności od formy opodatkowania oraz rodzaju deklarowanych czynności mogą to być: PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/ZG.

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania?

Przede wszystkim przygotuj informację o pozycjach przychodów i kosztów ze wszystkich prowadzonych działalności gospodarczych, w tym, celu będziesz potrzebował książki przychodów i rozchodów lub też samego ustalenia dochodów. Jeżeli zobowiązany byłeś do corocznego sporządzenia inwentaryzacji, pamiętaj o wynikach przeprowadzonego spisu z natury, różnice remanentowe wpływają bowiem na koszty twojej działalności. Będziesz również potrzebować wielkości płaconych co miesiąc/kwartał zaliczek na podatek dochodowy. Przygotuj więc sobie wszystkie potwierdzenia ich płatności.

Nie zapomnij też o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Upewnij się tym samym, czy te pierwsze nie zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i wiedź że zdrowotne możesz odliczyć od podatku do pewnego limitu, będzie to wiec 7,75%, a nie pełne 9%, które płaciłeś.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>