Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Działalność niezarejestrowana

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

Nie podlega pod działalność niezarejestrowaną działalność, która:

 • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. ochrona mienia, sprzedaż alkoholu, prowadzenie imprez turystycznych)
 • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ważnym warunkiem jest też, że okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) osoba fizyczna wykonująca działalność nierejestrowaną nie mogła wykonywać działalności gospodarczej.

Wyłączenia z działalności niezarejestrowanej

Istnieją pewne ograniczenia stosowania działalności niezarejestrowanej, jednak wynikają one ze specyficznego – wynikającego z konkretnych przepisów – statusu osoby, która chce wykonywać działalność nierejestrową. Dotyczy to w szczególności osób niepełnoletnich, bezrobotnych, urzędników i rolników czy cudzoziemców.

Szczegóły na https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

Limit przychodu

Jeżeli więc z swojej działalność uzyskałeś przychód nieprzekraczający w żadnym miesiącu 75% 7minimalnego wynagrodzenia za pracę (od lipca 2023 r. 2700 zł miesięcznie), nie będzie ona traktowana jako działalność gospodarcza, nawet gdy spełnia jej kluczowe cechy takie jak : jest zorganizowana, ma charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.

W roku 2023 r.ten limit kwotowy był zmienny i wynosił :

do 30 czerwca 2023 roku 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – tj. 1 745 zł
od 1 lipca 2023 roku 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia – tj. 2 700 zł

Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (klient jeszcze nie zapłacił za towar). Nie wlicza się natomiast wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (czyli na przykład obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Ustalając, czy nie przekroczyłeś limitu uprawniającego do prowadzenia działalności nierejestrowanej bierzesz pod uwagę przychody z danego miesiąca (uwzględniając wystawione rachunki albo faktury) :

Dokumentowanie działalności

Otrzymane przychody muszą wynikać z prowadzonej przez Ciebie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Możesz to robić w formie papierowej lub elektronicznie, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W ewidencji zapisujemy sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinna zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży. Zazwyczaj zawiera:

 • liczbę porządkową
 • datę sprzedaży
 • wartość sprzedaży wartość sprzedaży narastająco.

W ewidencji możesz dopisywać również inne informacje – numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Pamiętaj ewidencja ta musi być prowadzona w sposób rzetelny, w przeciwnym wypadku lub nie będzie prowadzona w ogóle, a na podstawie dokumentacji nie będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży, to organ podatkowy sam określi wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Może o być kwota podatku wysokości 22%.

Podstawa opodatkowania

Do zeznania bierzesz pod uwagą przychody z działalności nierejestrowanej otrzymane lub pozostawione do twojej dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że Twoim przychodem podatkowym z działalności nierejestrowanej są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę. Dla celów podatkowych do przychodu nie zaliczasz też wartości towarów, które zostały ci zwrócone, ani udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Od przychodu z prowadzenia działalności niezarejestrowanej możesz odliczyć koszty, które poniosłeś w związku z tą działalnością, i pomniejszyć dochód, który podlega opodatkowaniu. Takimi kosztami będą, na przykład: zakupy surowców do produkcji wyrobów lub zakup towarów handlowych, które sprzedajesz, a także koszty zużytej energii. Te koszty musisz udokumentować, dlatego należy przechowywać wszystkie dowody zakupów. Koszty uzyskania przychodów rozpoznajesz kasowo, czyli w dacie, gdy rzeczywiście poniesiesz wydatek (dokonasz zapłaty).

Którą deklaracje wybrać?

Przychody z działalności nierejestrowanej rozliczysz w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej. Jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie masz obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek. Rozliczasz podatki dopiero w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni. W tym terminie musisz także zapłacić podatek od dochodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej.

Pamiętaj, że uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowanej nie wyłącza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków.

Przekroczyłeś limit – zgłoś działalność

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Musisz więc w ciągu 7 dni zarejestrować działalności gospodarczej w CEIDG.