Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

IKZE

Jako osoba fizyczna masz możliwość inwestowania (gromadzenia) środków pieniężnych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego tzw. IKZE. Możliwość taka obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.. Jeżeli więc w roku podatkowym dokonywałeś wpłat na IKZE, możesz odliczyć poniesione przez siebie wydatki od dochodu.

Co do zasad dokonywania wpłat są one regulowane przez odrębne ustawy tj. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczeń emerytalnych.

Jaka jest kwota dokonywanych wpłat na IKZE i jaką kwotę można odliczyć?

Wpłaty na IKZE dokonane przez Ciebie w trakcie roku podatkowego są określone do wysokości, które stanowią przepisy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i podlegają odliczeniu od dochodu / przychodu.

Jeżeli więc wysokość Twojego dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, możesz dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Natomiast w przypadku pozostałej kwoty musisz wiedzieć, iż nie podlega ona odliczeniu w latach następnych.

Ustalenie wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE i limit kwotowy wpłat na IKZE dla każdego oszczędzającego jest w jednakowej wysokości, określonej w przepisach ustawy.

Roczny limit wpłat na IKZE nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2020 limit ten jest w wysokości 6 272,40 zł.

Osoby małoletnie limit tych wpłat mają dodatkowo ograniczony do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Jaki jest sposób odliczenia?

Odliczenie wpłat na IKZE można dokonać:

 • od dochodu – jeżeli opodatkowany jesteś według skali podatkowej lub jesteś na podatku liniowym (19%), tu odliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L,
 • od przychodu – jeżeli opodatkowany jesteś ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenie w tym przypadku jest na deklaracji PIT-28

w obu przypadkach niezbędne jest dołączenie informacji PIT-0.

Jednak w przypadku, gdy rozliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-36L (podatek według skali 19%) nie dołączysz załącznika PIT-O, kwotę odliczenia wprowadzasz bezpośrednio na deklaracji.

Jeżeli jesteś zobowiązany płacić zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, musisz wiedzieć, iż nie masz możliwości uwzględnienia tej ulgi przy wyliczeniu wysokości zaliczek.

Zaprzestanie oszczędzania.

Istnieją następujące możliwości zakończenia:

1. Wypłata transferowa

Polega ona na tym, że:

 • przenosisz zgromadzone środki na IKZE do innej instytucji finansowej, która również prowadzi IKZE,
 • przenosisz środki zgromadzone na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej,
 • dokonujesz jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabywasz jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na Twoim IKZE.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez Ciebie między instytucjami prowadzącymi IKZE, wypłaty transferowe dokonane na IKZE przez osoby uprawnione na wypadek śmierci oszczędzającego oraz wypłaty transferowe dokonane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE są zwolnione z opodatkowania.

2. Zwrot środków

Jest to wycofanie całości środków zgromadzonych na IKZE, np. wycofujesz środki z IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub nie dochowałeś wymaganego okresu oszczędzania na IKZE. Zwrot tych środków będzie możliwy w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron.

Na równi ze zwrotem, w tym także dla celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rachunku oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Kwota, która została uzyskana z tytułu zwrotu z IKZE stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jest opodatkowany według skali podatkowej, w tym przypadku musisz go wykazać na deklaracji PIT-36.

Ważną informacją jest, iż w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE przez Ciebie tracisz prawo do dokonywania dalszych odliczeń od dochodu.

3. Wypłata środków

Środki zgromadzone przez Ciebie jako oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od Twojego wniosku, wypłacone jednorazowo lub w ratach, gdy:

 • osiągniesz wiek 65 lat oraz pod warunkiem że dokonywałeś wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych albo
 • jesteś osobą uprawnioną w przypadku śmierci oszczędzającego.

Od 15 stycznia 2014 r. kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ten podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Natomiast wypłata środków przed 15 stycznia 2014 r. stanowiły przychód z innych źródeł i podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej.

Istotne jest, że jeżeli płatnik dokonał poboru 10% zryczałtowanego podatku, to na Tobie nie ciążą już żadne obowiązki. Oznacza to, że nie wykazujesz już w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot.

Jakie dokument są wymagane do uzyskania ulgi?

Podstawą rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat, tj.: dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące takie dane jak: dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę.

Dowód dodatkowo powinien zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku.

Jeżeli natomiast pracodawca pośredniczy w przekazywaniu Twoich środków finansowych na IKZE, to abyś mógł skorzystać z przysługującego prawa do odliczenia powinieneś posiadać umowę z pracodawcą, z której wynika zobowiązanie do potrącania z wynagrodzenia kwot wpłat na IKZE. Dodatkowo powinieneś gromadzić paski płacowe lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać kwota potrącenia oraz powinieneś posiadać kopię przelewu na IKZE dokonywanego przez pracodawcę.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020