Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

IKZE

Jako osoba fizyczna masz możliwość inwestowania (gromadzenia) środków pieniężnych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego tzw. IKZE. Możliwość taka obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.. Jeżeli więc w roku podatkowym dokonywałeś wpłat na IKZE, możesz odliczyć poniesione przez siebie wydatki od dochodu.

Co do zasad dokonywania wpłat są one regulowane przez odrębne ustawy tj. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczeń emerytalnych.

Jaka jest kwota dokonywanych wpłat na IKZE i jaką kwotę można odliczyć?

Wpłaty na IKZE dokonane przez Ciebie w trakcie roku podatkowego są określone do wysokości, które stanowią przepisy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i podlegają odliczeniu od dochodu / przychodu.

Jeżeli więc wysokość Twojego dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, możesz dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Natomiast w przypadku pozostałej kwoty musisz wiedzieć, iż nie podlega ona odliczeniu w latach następnych.

Ustalenie wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE i limit kwotowy wpłat na IKZE dla każdego oszczędzającego jest w jednakowej wysokości, określonej w przepisach ustawy.

Roczny limit wpłat na IKZE nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2023 limit ten wynosi dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 12 483 zł, a dla pozostałych 8 322.

Osoby małoletnie limit tych wpłat mają dodatkowo ograniczony do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Jaki jest sposób odliczenia?

Odliczenie wpłat na IKZE można dokonać:

 • od dochodu – jeżeli opodatkowany jesteś według skali podatkowej lub jesteś na podatku liniowym (19%), tu odliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L,
 • od przychodu – jeżeli opodatkowany jesteś ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenie w tym przypadku jest na deklaracji PIT-28

w obu przypadkach niezbędne jest dołączenie informacji PIT-0.

Jednak w przypadku, gdy rozliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-36L (podatek według skali 19%) nie dołączysz załącznika PIT-O, kwotę odliczenia wprowadzasz bezpośrednio na deklaracji.

Jeżeli jesteś zobowiązany płacić zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, musisz wiedzieć, iż nie masz możliwości uwzględnienia tej ulgi przy wyliczeniu wysokości zaliczek.

Zaprzestanie oszczędzania.

Istnieją następujące możliwości zakończenia:

1. Wypłata transferowa

Polega ona na tym, że:

 • przenosisz zgromadzone środki na IKZE do innej instytucji finansowej, która również prowadzi IKZE,
 • przenosisz środki zgromadzone na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej,
 • dokonujesz jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabywasz jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na Twoim IKZE.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez Ciebie między instytucjami prowadzącymi IKZE, wypłaty transferowe dokonane na IKZE przez osoby uprawnione na wypadek śmierci oszczędzającego oraz wypłaty transferowe dokonane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE są zwolnione z opodatkowania.

2. Zwrot środków

Jest to wycofanie całości środków zgromadzonych na IKZE, np. wycofujesz środki z IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub nie dochowałeś wymaganego okresu oszczędzania na IKZE. Zwrot tych środków będzie możliwy w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron.

Na równi ze zwrotem, w tym także dla celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rachunku oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Kwota, która została uzyskana z tytułu zwrotu z IKZE stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jest opodatkowany według skali podatkowej, w tym przypadku musisz go wykazać na deklaracji PIT-36.

Ważną informacją jest, iż w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE przez Ciebie tracisz prawo do dokonywania dalszych odliczeń od dochodu.

3. Wypłata środków

Środki zgromadzone przez Ciebie jako oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od Twojego wniosku, wypłacone jednorazowo lub w ratach, gdy:

 • osiągniesz wiek 65 lat oraz pod warunkiem że dokonywałeś wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych albo
 • jesteś osobą uprawnioną w przypadku śmierci oszczędzającego.

Od 15 stycznia 2014 r. kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ten podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Natomiast wypłata środków przed 15 stycznia 2014 r. stanowiły przychód z innych źródeł i podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej.

Istotne jest, że jeżeli płatnik dokonał poboru 10% zryczałtowanego podatku, to na Tobie nie ciążą już żadne obowiązki. Oznacza to, że nie wykazujesz już w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot.

Jakie dokument są wymagane do uzyskania ulgi?

Podstawą rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat, tj.: dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące takie dane jak: dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę.

Dowód dodatkowo powinien zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku.

Jeżeli natomiast pracodawca pośredniczy w przekazywaniu Twoich środków finansowych na IKZE, to abyś mógł skorzystać z przysługującego prawa do odliczenia powinieneś posiadać umowę z pracodawcą, z której wynika zobowiązanie do potrącania z wynagrodzenia kwot wpłat na IKZE. Dodatkowo powinieneś gromadzić paski płacowe lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać kwota potrącenia oraz powinieneś posiadać kopię przelewu na IKZE dokonywanego przez pracodawcę.