Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

IP BOX - Czego dotyczy ulga?

Ulga polega na zastosowaniu preferencyjnego opodatkowania stawką 5% podatku dochodów z takich praw jak:

 1. autorskie prawo do programu komputerowego
 2. patent,
 3. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 4. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 5. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 6. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 7. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 8. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 9. licencja do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługująca podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji .

Aby móc zastosować takie opodatkowanie muszą być spełnione następujące warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Co jest podstawka opodatkowania?

Podstawa opodatkowania jest iloczyn dochodu rocznego z w/w prawa własności intelektualnej i wskaźnika stworzonego z kwot ponoszonych wydatków – tj. kosztów działalności. Pamiętać jednak należy, iż odliczone koszty muszą mieć bezpośredni związek z danym prawem własności intelektualnej.

W razie wystąpienia straty będzie ją można odliczyć w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych i to bez żadnego limitu odliczenia, cała więc strata może być odliczona.

Jak ustalić wskaźnik ?

Wskaźnik nexus kwot ponoszonych wydatków oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrąceń wierzytelności, przez podatnika na :

 1. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,
 2. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w punkcie d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT
 3. nabycie wyników prac badawczo – rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w pkt. D, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,
 4. nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Jeżeli wskaźnik ten wyjdzie wyższy niż 1 przyjmuje się, że wynosi on 1.

Dochody ustala się łącznie dla następujących rodzajów grup przychodów – w odniesieniu do każdego z praw osobno:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Każdy rodzaj przychodu należy wyodrębnić osobno w prowadzonej dokumentacji księgowej.

Ponadto podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w szczególności ci podatnicy, którzy pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP, powinni prowadzić ewidencję projektów badawczo-rozwojowych, która składałaby się z następujących elementów:

 • opis projektu,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
 • wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
 • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

Natomiast w celu prawidłowego ustalenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych IP, podatnik ma również obowiązek prowadzić szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych, na podstawie której wykaże on łączne przychody, koszty podatkowe, dochody, straty, dochody podlegające opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochody, które nie będą podlegały preferencyjnemu opodatkowaniu w załączniku zeznania podatkowego, który jest integralną częścią zeznania podatkowego.

Ministerstwo Finansów radzi, by przed skorzystaniem z ulgi uzyskać indywidualną interpretację podatkową.

W trakcie roku należy płacić zaliczki na podatek według ogólnych zasad, a korzystanie z preferencyjnej stawki może nastąpić dopiero w zeznaniu rocznym. Ulgę należy więc wykazać w odpowiednich pozycjach deklaracji PIT-36, PIT-36L  oraz poprzez wykazanie preferencji w załącznikach PIT-IP.

Podatnik winien również pamiętać, że w sytuacji poniesienia straty na danym kwalifikowanym IP nie będzie mógł tej straty rozliczyć na zasadach ogólnych, tj. z dochodem z działalności opodatkowanej stawką 9% lub 19% (zgodnie z ustawą o CIT) oraz stawką 12% i 32% lub 19% (zgodnie z ustawą o PIT)

Jeżeli zastawiasz się, czy będziesz mógł skorzystać z tego opodatkowania, sprawdź to na przygotowanym przez MF diagramie:

IP BOX

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>