Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Korekta deklaracji

Może zdarzyć się tak, że w złożonym wcześniej zeznaniu podatkowym znalazłeś błąd rachunkowy lub np. zapomniałeś uwzględnić jedną z przysługujących Ci ulg. Wówczas masz prawo do złożenia korekty swojej deklaracji, ale tylko w przypadku, gdy w tym samym czasie nie toczy się postępowanie podatkowe wobec Ciebie lub kontrola dotycząca tej części deklaracji, do której chciałbyś zrobić korektę. Dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego będziesz mógł ją skorygować.

Do kiedy możesz złożyć korektę i co ona powoduje

Do skorygowania swojej deklaracji masz czas, w którym nie nastąpi przedawnienie podatkowe – czyli 5 lat. W ciągu tego okresu właśnie, masz szansę na poprawienie błędu w swoim zeznaniu. Jeżeli więc złożysz swój PIT za rok 2023 masz możliwość skorygowania go do końca roku 2028. Chyba, że 30 kwietnia wypadnie w dzień wolny od pracy, wtedy termin ten przypada na najbliższy dzień roboczy.

Złożenie korekty powoduje zmianę treści wcześniej przesłanego zeznania i jest traktowane przez organ podatkowy jako prawidłowe zeznanie, a tym samym wcześniejsze nie będzie brane pod uwagę. Jednakże urząd może poddać kontroli skorygowaną deklarację i wezwać Cię do przedstawienia wymaganych dokumentów uprawniających do zastosowania np. podwyższonych kosztów lub ulg podatkowych.

Korekta zeznania niekiedy może spowodować zwiększenie zobowiązania względem wcześniej złożonej deklaracji, czyli może się okazać, że powstał większy podatek, niż ten który został zapłacony. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wiedz że powinieneś niezwłocznie dopłacić brakujący podatek wraz z odsetkami, ponieważ traktowane jest to jako zaległość podatkowa.

Jeżeli w swoim zeznaniu podatkowym zapomniałeś przekazać 1,5% podatku – możesz skorygować swój PIT. Pod warunkiem jednak, że :

 • deklaracja podatkowa została złożona w terminie
 • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2024 r.
 • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie korzystniejszego rozliczenia wspólnie z małżonkiem, nawet gdy swój PIT złożyłeś już w urzędzie z zaznaczeniem sposobu opodatkowania indywidualnego, to po 30 kwietnia 2024 możesz zrezygnować z wcześniej wybranej formy i rozliczyć się na preferencyjnych zasadach wspólnie z małżonkiem.

Jak dokonać korekty zeznania

W przypadku gdy okazuje się, że popełniłeś błąd na wysłanej już do Urzędu deklaracji podatkowej musisz zdawać sobie sprawę, że niezależnie na czyją korzyść jest ten błąd – powinieneś dokonać korekty.

W pierwszej kolejności musisz dokonać wybór druku deklaracji. Druk formularza powinien być obowiązujący w danym roku podatkowym. Nie można więc korygować swojego zeznania na bieżącym formularzu (który jest obecnie dostępny), jeżeli korygujesz deklarację np. z roku 2022.

W kolejnym etapie na formularzu zaznaczasz w pozycji “cel złożenia zeznania” – jako korekta deklaracji. Musisz określić, tu z której formy korygowania korzystasz :

 1. korekty zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej
 2. korekty zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej.

Następnie przystępujesz do wprowadzanie prawidłowych wartości. Tak wypełniony druk składasz w Urzędzie skarbowym lub masz możliwość przesłania go za pośrednictwem e-deklaracji. Istotne jest, że od roku 2016 nie musisz już dodatkowo do swojej korekty załączać druku ORD-ZU, w którym to musiałeś uzasadnić przyczynę swojej korekty. Jednakże w przypadku zaznaczenia drugiej pozycji korektę złożymy zawsze z uzasadnieniem jej przyczyn.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>

Dlaczego korygujemy pierwotne zeznanie

Do najczęstszych przyczyn składania korekty dochodzi gdy:

 • złożyłeś swój PIT na nieaktualnym druku
 • Twoje zeznanie podatkowe zawiera błędy rachunkowe lub błędne zaokrąglenia podatku
 • wprowadziłeś błędny identyfikator podatkowy
 • przesłałeś swój PIT do niewłaściwego urzędu skarbowego
 • nie dołączyłeś do swojego zeznania odpowiednich załączników

Warto zwrócić tu uwagę, że brak podpisu na przesłanej deklaracji nie stanowi dla Urzędu skarbowego błędu, w którym powinieneś złożyć korektę. Błąd ten powoduje, że Urząd skarbowy traktuje to jako niedopełnienie obowiązku podatkowego.

W jakim przypadku nie musisz składać korekty

Pierwszy i najważniejszy to prawidłowo sporządzone zeznanie podatkowe. Jednakże każda deklaracja jest sprawdzana przez Urząd, który ma za zadanie odnajdywać proste błąd. Może on wówczas w swoich czynnościach sprawdzających dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień. Warunkiem jest jednak by zmiana w wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku, nie przekracza 5 000 zł. Wówczas gdy dojdzie do poprawy Twojej deklaracji przez Urząd – musi udostępnić Ci skorygowaną deklaracji do wglądu, oczekując od Ciebie w ciągu 14 dni od doręczenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli nie wniesiesz takiego sprzeciwu oznacza to dokonanie korekty w dacie w której wykonał ją Urząd.