Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy

Nie tylko przy prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, które są niczym innym jak wydatkami związanymi z funkcjonowaniem firmy. Pracując również ponosisz takie koszty, są to tak zwane koszty pracownicze. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się w zależności od ilości zawartych umów o prace a także ze względu na dojazdy do pracy w miejsce zatrudnienia.

Koszty uzyskania przychodu przysługują każdemu, kto uzyskuje przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Mogą wystąpić następujące koszty w stosunku pracy w wysokości:

zatrudniony na jednym etacie miesięcznie 250,00
rocznie 3000,00
zatrudniony na kilku etatach nie może przekroczyć rocznie 4500,00
zatrudniony na jednym etacie – dojeżdżający miesięcznie 300,00
rocznie 3600,00
zatrudniony na kilku etatach – dojeżdżający nie może przekroczyć rocznie 5400,00

Powyższe limity zastosujesz również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jak np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp., ale już nie dla umów zlecenia, czy o dzieło.

Komu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Z podwyższonych kosztów skorzystasz, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy lub w przypadku, gdy nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę.

Istotną dodatkową informacją jest, iż z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu skorzystasz tylko swój na wniosek. Jesteś więc zobowiązany złożyć u pracodawcy oświadczenie o fakcie, że zakład pracy w którym jesteś zatrudniony znajduje się poza miejscowością Twojego stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli w takcie roku kalendarzowego zmieniłeś adres zamieszkania na taki, który będzie poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie będziesz chciał skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, powinieneś również złożyć oświadczenie. Pracodawca wówczas przy obliczaniu Twojego wynagrodzenia będzie zobowiązany do uwzględnienia podwyższonych kosztów od miesiąca, w którym złożyłeś oświadczenie.

Co w przypadku, gdy mieszkasz poza miejscowością, w której jest zakład pracy i jednocześnie nie złożyłeś oświadczenia?

Przedstawmy to na przykładzie:

Twoim miejscem pracy jest siedziba firmy w Zielonej Górze. Nie złożyłeś u pracodawcy oświadczenia, że spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przez cały rok zakład pracy do obliczania zaliczki na podatek przyjmował koszty w wysokości 250 zł Przy otrzymanym PIT-11 zakład pracy wykaże koszty w wysokości 3000 zł (250 x 12 m-cy).

Przyjmijmy więc że, przez okres od stycznia do kwietnia 2023 r. na stałe mieszkałeś w Zielonej Górze, natomiast przez pozostałą część roku we Wrocławiu – składając roczne zeznanie podatkowe za 2023 r. możesz przyjąć koszty w następującej wysokości:

 • za okres od stycznia do kwietnia – 1000 zł (250 zł × 4 m-ce),
 • za okres od maja do grudnia – 2400 zł (300,00 zł × 8 m-ce),

Łącznie koszty uzyskania przychodu za 2023 które należy ująć w zeznaniu rocznym wynoszą – 3 400 zł (1000 zł + 2400 zł)

Natomiast w przypadku gdybyś przez cały rok 2023 na stałe mieszkał we Wrocławiu i dojeżdżał do pracy w Zielonej Górze, jednocześnie nie składając oświadczenia – w zeznaniu za 2023 r. możesz wykazać koszty w wysokości 3600 zł. (12 m-ce x 300,00).

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Dojazdy do pracy a koszty uzyskania przychodu – kiedy mogą być wyższe?

W przypadku, gdy roczne koszty są niższe od wydatków na dojazdy do pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, komunikacją miejską, transportem kolejowym itp. w rocznym rozliczeniu podatkowym, wówczas możesz przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Pamiętaj jednak, że w razie wezwania będziesz musiał udowodnić ich wydatkowanie, dlatego zgromadź wszystkie posiadane bilety imienne.

Inne możliwe koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu, jednakże mogą być one wykazane w dwóch wielkościach – 20% lub 50%. Zastosujesz je np. w przypadku dochodów uzyskiwanych z różnego rodzaju praw własności intelektualnej, a także z np. umów zleceń i o dzieło. Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdy przychód jest obciążany składkami na ubezpieczenie społeczne, składki te, w części potrąconej przez płatnika z Twoich środków, pomniejszają podstawę naliczenia kosztów.

Dodatkowo w przypadku prawa własności intelektualnej, obowiązuje dodatkowo łączny limit w wysokości kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Także i w tych przypadkach możesz uwzględnić faktycznie poniesione koszty, w przypadku gdy były one wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej.