Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Nip czy pesel

Od 1 września 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, istnieją dwa identyfikatory podatkowe: NIP i PESEL. W rozliczeniach PIT, ale i na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań niepodatkowych należności budżetowych, których poborem zajmują się np. organy celne, musisz podać właściwy identyfikator podatkowy. To jest Twój obowiązek!

Pamiętaj też, ze niepodanie przez numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego jest co do zasady wykroczeniem skarbowym.

Który jest dla Ciebie właściwym?

Numer PESEL będziesz posługiwał się gdy :

 • jesteś osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nie prowadzisz więc działalności gospodarczej
 • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • niebędące płatnikami podatków, ani składek ZUS.

W przeciwnym wypadku właściwym będzie numer NIP. Posłużą się więc nim:

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz innych podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,
 • osoby fizyczne nieobjęte rejestrem PESEL, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,
 • osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne,
 • płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Niektóre szczególne przypadki

Osoba fizyczna uzyskujące przychody z najmu „prywatnego", która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowana jako podatnicy VAT, jako identyfikator podatkowy powinna stosować numer PESEL, niezależnie od wybranej formy opodatkowania najmu, czy będą ti zasady ogólne czy ryczałt.

Jeżeli jesteś osobą fizyczna i również nie prowadzisz działalności gospodarczej i jesteś niezarejestrowany do VAT, ale zatrudniasz nianię i płacisz za nią składki ZUS, bo będziesz posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

Podobnie, gdy jako osoba objęta rejestrem PESEL jesteś także wspólnikiem spółki jawnej lub innych handlowych spółek osobowych i osiągasz przychody wyłącznie z tego tytułu, nie prowadzisz działalności, nie zgłosiłeś się do VAT, ani nie jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, posłużysz się numerem PESEL jako identyfikatorem podatkowym. Jeżeli jednak samodzielnie opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za siebie, choćby było to tylko samo zdrowotne z uwagi na zbieg tytułów ubezpieczeń, to twoim identyfikatorem podatkowym będzie NIP.

Wątpliwości budzi także sytuacja, gdy w roku podatkowym, za który składasz zeznanie prowadziłeś działalność gospodarczą, natomiast obecnie już nie i wyrejestrowałeś się z VAT i ubezpieczeń ZUS Jaki w takiej sytuacji wybrać identyfikator, NIP, czy Pesel? Właściwym będzie NIP, bowiem ważnym jest status ewidencyjnym w okresie, za jaki dokonujesz rozliczenia, a nie w momencie dokonywania tej czynności. Nie ważne czy zamknąłeś firmę z końcem tego roku, czy to w jego trakcie. Również zawieszona działalność, skutkuje dalszym stosowaniem identyfikatora NIP

A co w sytuacji cudzoziemca, który pracował w Polsce i w związku z tym musi te dochody rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym? Jego identyfikatorem podatkowym, jako osoby fizycznej, która nie jest objęta rejestrem PESEL, a na podstawie odrębnych ustaw posiada status podatnika, jest NIP.

Pamiętaj też, że informacje o sowim właściwym identyfikatorze musisz przekazać pracodawcy jako płatnikowi podatku i składek ZUS. Firma może więc zażądać od Ciebie jego podania, aczkolwiek możesz go podać zarówno ustnie, jak i pisemnie.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Co gdy nastąpi zmiana danych identyfikacyjnych ?

Osoby posługujące się numerem PESEL, nie ma ją wyznaczonego przepisami terminu zaktualizowania danych identyfikacyjnych, gdy zmieniły się jego dane adresowe, do kontaktu lub też numer konta bankowego. Inaczej jest natomiast z osobami posługującymi się numerem NIP, tu aktualizacji danych objętych tym zgłoszeniem należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Jak zgłaszamy zmianę danych ?

Zmianę danych identyfikacyjnych dokonujemy na jednej z trzech form:

 • na formularzu ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) — osoba objęta rejestrem PESEL, której identyfikatorem podatkowym jest właśnie numer PESEL (czyli nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług ani płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 • na druku CEIDG-1 (Wniosek o wpis do CEIDG składany za pośrednictwem tzw. „jednego okienka” lub systemu internetowego) – tylko dla przedsiębiorców;
 • na zgłoszeniu NIP-7 (Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem) – dla innej, niż wyżej wymienionych osób, których identyfikatorem podatkowym jest NIP.