Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto wypełnia deklarację PIT 28

Druk PIT 28 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników rozliczających swój podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ma więc zastosowanie do rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej, opodatkowanej ryczałtem (wg stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5% 17% lub 20%) lub w przypadku przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów tego typu, gdzie zastosowanie miała stawka ryczałtu 8,5%.

O chęci rozliczania się tym sposobem musiałeś zawiadomić wcześniej swój urząd skarbowy. Złożyłeś więc stosowne oświadczenie w określonym przepisami terminie. Albo był to dzień rozpoczęcia Twojej działalności gospodarczej, ale najpóźniej w dzień uzyskania pierwszego przychodu lub w przypadku kontynuacji działalności - do 20 stycznia roku, w którym masz zamiar rozliczać się poprzez ryczałt. A w przypadku przychodów z najmu miałeś na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnąłeś w grudniu roku podatkowego. Jeżeli więc wywiązałeś się z tego obowiązku deklaracja PIT 28 jest dla Ciebie.

Do kiedy należy złożyć PIT 28

Aby wywiązać się z obowiązku rozliczenia podatku na zasadzie ryczałtu musisz złożyć swoje zeznania do urzędu w terminie od 14 lutego do końca tego miesiąca następnego roku.

Kiedy nie złożysz PIT 28

Jeżeli w trakcie roku rozszerzyłeś przedmiotu działalności o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem lub wykonałeś czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia działalności, nie możesz w takim przypadku skorzystać z rozliczenia ryczałtem, a tym samym nie ujmiesz tych dochodów na deklaracji Pit 28. Będziesz musiał opodatkować je na zasadach ogólnych i złożyć dodatkowo PIT 36. Również w przypadku przekroczenia w danym roku limitu przychodów z działalności w kwocie 150 tyś euro spowoduje, że nie będziesz mógł rozliczyć się ryczałem, ale dopiero od przyszłego roku. Także za ten rok musisz jeszcze złożyć PIT 28.

Ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania nie mogą też wybrać osoby będące wspólnikami: spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek cywilnych bądź jawnych, w których składzie znajduje się chociażby jeden wspólnik niebędący osobą fizyczną, spółek z o.o., spółek akcyjnych.

Wypełnij szybko i bezbłędnie swój PIT-28 w PIT Format i wyślij PIT 2021 online>>

Rozliczenie z PIT 28 z małżonkiem

Jeżeli wybrałeś rozliczenie ryczałem, nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem. Również rozliczenie jako osoby samotnie wychowującej dziecko nie będzie możliwe. W takim przypadku, tylko przychody spoza ryczałtu, np. gdy pracowałeś na umowę o pracę, złożysz drugą deklarację, w której możliwe będzie takowe.

Co odliczysz, a czego nie w PIT 28

Wybierając rozliczenie ryczałem utraciłeś prawo do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Ale coś za coś, masz przecież niższą stawkę podatku oraz liczne odliczenia, przede wszystkim składki ZUS – społeczne i zdrowotne, a po za tym z tytułu:

 • wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • darowizn przekazanych na cele wskazane szczegółowo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne,
 • ulg przysługujących na zasadach praw nabytych.

A od podatku :

 • ulgi abolicyjnej (art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • na zasadach praw nabytych – ulga uczniowska (art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) oraz z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Zapytasz pewnie – „ a co ulgą na dzieci ?”. Niestety, nie możesz skorzystasz z tego odliczenia, gdy osiągniesz przychody tylko opodatkowane ryczałtem. To samo będzie z ulgą na nowe technologie, czy też z obecnie funkcjonującą ulgą B-R.

Załączniki do PIT 28

Do PIT 28 należy PIT-28B (z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych). Dane dotyczące przychodów działalności prowadzonej na własne nazwisko wprowadzamy wprost w deklarację PIT-28. Reszta zależy od wybranych odliczeń. Będzie to więc :

 • PIT D – składają go osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).
 • PIT 2K – to oświadczeniu dotyczące wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
 • PIT O – składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), z wyjątkiem odliczeń od podatku (np. ulgi rodzinnej) i wydatków mieszkaniowych.
 • PIT/WZR - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych.
 • ZAP-3 – Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020