Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto składa deklarację PIT 36

Jeżeli zastanawiasz się, czy powinieneś wybrać właśnie deklarację PIT 36 jako właściwą do Twojego rocznego rozliczenia, a nie jesteś tego pewien, odpowiedź sobie na kilka pytań :

 1. Czy w danym roku podatkowym, za które sporządzasz swoje zeznanie, prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej?
 2. Czy osiągnąłeś przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
 3. A może uzyskałeś przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach?
 4. Czy odpłatnie zbyłeś jakąś rzecz, np. samochód, jeżeli sprzedaż została dokona przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabyłeś daną rzeczy?
 5. Czy osiągnąłeś dochody z zagranicy ?
 6. Czy korzystałeś z ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, tzw. kredytu podatkowego?
 7. Chcesz rozliczyć wraz ze swoimi dochody małoletnich dzieci?
 8. Osiągnąłeś w latach ubiegłych starty i teraz chcesz je odliczyć?
 9. Chcesz wykazać należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika?
 10. Czy prowadziłeś w swoim imieniu i na własną rzecz działalność niezarejestrowaną, gdzie twoje miesięczne przychodu nie przekroczyły 1050 zł ?

Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, deklaracja PIT 36 jest odpowiednia dla Ciebie i ją powinieneś wybrać chcąc rozliczyć swoje dochody. Nie wyklucza to jednak wykazania na niej także pozostałych dochodów jednocześnie. Do nich należą należności ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, umowy zlecenia, czy o dzieło, czy chociażby emerytury i renty.

Ale wiedz też, że osiągnięcie dodatkowych przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowo według skali 19%, nawet gdyby to były tylko udziały w spółkach, wymuszać będzie zastosowanie innych deklaracji, nie możesz ująć ich na PIT 36.

Wspólne rozliczenie z członkiem rodziny, czy osobno?
Pamiętaj też, że możesz w niej rozliczyć się zarówno indywidualnie, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale także wspólnie z dochodami małżonka. Ze wspólnego rozliczenia skorzystacie jeżeli podlegacie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, pozostajecie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz jeżeli i między wam istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa. Nie mogą to być jednak dochody opodatkowane na zasadach ryczałtu, czy też liniowo, wtedy należy złożyć osobne zeznania.

Wypełnij szybko i bezbłędnie swój PIT-36 w PIT Format i wyślij PIT 2021 online>>

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania PIT 36

Przede wszystkim przygotuj informację o pozycjach przychodów i kosztów ze wszystkich prowadzonych działalności gospodarczych, w tym, celu będziesz potrzebował książki przychodów i rozchodów lub też samego ustalenia dochodów. Będziesz również potrzebować wielkości płaconych co miesiąc/kwartał zaliczek na podatek dochodowy. Przygotuj więc sobie wszystkie potwierdzenia ich płatności.

Nie zapomnij też o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Upewnij się tym samym, czy te pierwsze nie zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i wiedź że zdrowotne możesz odliczyć od podatku do pewnego limitu, będzie to więc 7,75%, a nie pełne 9%, które płaciłeś.

Jakie załączniki musisz i możesz dołączyć do zeznania PIT 36

Pamiętaj też, że deklaracja ta składana jest łącznie z załącznikiem PIT B, gdzie szczegółowo wykazywane są pozycje przychodów i kosztów z poszczególnych działalności.

A w zależności od rodzaju odliczeń dołączysz także :

 • PIT-BR – służy dodatkowemu odliczeniu od podstawy obliczania podatku kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 • PIT-D – składają go osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).
 • PIT-DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • PIT-M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.
 • PIT-O – składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • PIT-ZG – stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
 • PIT-Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.
 • PIT-2K – oświadczenie dotyczące wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
 • PIT-MIT – złożą go podatnicy opłacający tzw. Podatek minimalny, z tytułu korzystania w swojej działalności z budynków handlowo- usługowych zakwalifikowanych jako centra handlowe, domy towarowe samodzielne sklepy lub butiki czy też z budynku biurowego, który nie jest wykorzystywany wyłącznie na własne potrzeby.
 • PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.
 • PIT/NZI - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na odstawie decyzji o wsparciu.
 • PIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych.
 • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.
 • SSE-R – formularz dołączony do zeznania rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020