Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto składa deklarację PIT 36

Jeżeli zastanawiasz się, czy powinieneś wybrać właśnie deklarację PIT 36 jako właściwą do Twojego rocznego rozliczenia, a nie jesteś tego pewien, odpowiedź sobie na kilka pytań :

 1. Czy w danym roku podatkowym, za które sporządzasz swoje zeznanie, prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej?
 2. Czy osiągnąłeś przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
 3. A może uzyskałeś przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach?
 4. Czy odpłatnie zbyłeś jakąś rzecz, np. samochód, jeżeli sprzedaż została dokona przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabyłeś daną rzeczy?
 5. Czy osiągnąłeś dochody z zagranicy ?
 6. Czy korzystałeś z ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, tzw. kredytu podatkowego?
 7. Chcesz rozliczyć wraz ze swoimi dochody małoletnich dzieci?
 8. Osiągnąłeś w latach ubiegłych starty i teraz chcesz je odliczyć?
 9. Chcesz wykazać należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika?
 10. Czy prowadziłeś w swoim imieniu i na własną rzecz działalność niezarejestrowaną, gdzie twoje miesięczne przychodu nie przekroczyły od stycznia do czerwca 2023 roku -1745 zł, a od lipca 2023 roku – 2700 zł?
 11. Sprzedawałeś przetworzone produkty roślinne i zwierzęce?

Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, deklaracja PIT 36 jest odpowiednia dla Ciebie i ją powinieneś wybrać chcąc rozliczyć swoje dochody. Nie wyklucza to jednak wykazania na niej także pozostałych dochodów jednocześnie. Do nich należą należności ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, umowy zlecenia, czy o dzieło, czy chociażby emerytury i renty.

Ale wiedz też, że osiągnięcie dodatkowych przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowo według skali 19%, nawet gdyby to były tylko udziały w spółkach, wymuszać będzie zastosowanie innych deklaracji, nie możesz ująć ich na PIT 36.

Wspólne rozliczenie z członkiem rodziny, czy osobno?
Pamiętaj też, że możesz w niej rozliczyć się zarówno indywidualnie, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale także wspólnie z dochodami małżonka. Ze wspólnego rozliczenia skorzystacie jeżeli podlegacie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, pozostajecie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz jeżeli i między wam istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa. Nie mogą to być jednak dochody opodatkowane na zasadach ryczałtu, czy też liniowo, wtedy należy złożyć osobne zeznania.

Wypełnij szybko i bezbłędnie swój PIT-36 w PIT Format i wyślij PIT 2024 online>>

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania PIT 36

Przede wszystkim przygotuj informację o pozycjach przychodów i kosztów ze wszystkich prowadzonych działalności gospodarczych, w tym, celu będziesz potrzebował książki przychodów i rozchodów lub też samego ustalenia dochodów. Będziesz również potrzebować wielkości płaconych co miesiąc/kwartał zaliczek na podatek dochodowy. Przygotuj więc sobie wszystkie potwierdzenia ich płatności.

Nie zapomnij też o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne. Upewnij się tym samym, czy nie zostały one już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jakie załączniki musisz i możesz dołączyć do zeznania PIT 36

Pamiętaj też, że deklaracja ta składana jest łącznie z załącznikiem PIT B, gdzie szczegółowo wykazywane są pozycje przychodów i kosztów z poszczególnych działalności.

A w zależności od rodzaju odliczeń dołączysz także :

 • PIT-BR – służy dodatkowemu odliczeniu od podstawy obliczania podatku kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 • PIT-D – składają go osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).
 • PIT-DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • PIT-M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.
 • PIT-O – składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • PIT-ZG – stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
 • PIT-Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.
 • PIT-2K – oświadczenie dotyczące wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
 • PIT-MIT – złożą go podatnicy opłacający tzw. Podatek minimalny, z tytułu korzystania w swojej działalności z budynków handlowo- usługowych zakwalifikowanych jako centra handlowe, domy towarowe samodzielne sklepy lub butiki czy też z budynku biurowego, który nie jest wykorzystywany wyłącznie na własne potrzeby.
 • PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.
 • PIT/NZI - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na odstawie decyzji o wsparciu.
 • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.
 • SSE-R – formularz dołączony do zeznania rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy.