Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dla kogo jest deklaracja PIT 36L

Deklaracje PIT 36L służące do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym są przeznaczone dla osób, które w roku 2023 uzyskały wyłącznie dochody z działalności gospodarczej, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT lub osoby rozliczające się tzw. działy specjalne produkcji rolnej i wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy 19%. Co oznacza forma liniowa? Jest to zastosowanie jednej stawki podatku niezależnie od uzyskanego zarobku w danym roku podatkowym. Dodatkowo forma takiego rozliczenia nie daje możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. Podatnicy, którzy rozliczają się na druku PIT 36L mogą być zmuszeni do złożenia dodatkowo innej deklaracji podatkowej w przypadku łączenia zarobków firmy z innymi źródłami przychodów.

Wybór PIT 36L będzie dotyczyć właśnie Ciebie, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego złożyłeś pisemne oświadczenie o wyborze takiego sposobu opodatkowania, a jeżeli rozpocząłeś działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, oświadczenie to musiałeś złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku utracenia prawa w trakcie roku do rozliczenia podatku liniowego, powinieneś rozliczyć się na deklaracji PIT 36. Zobowiązany jesteś również w tym wypadku ustalić zaliczki na podatek na zasadach skali podatkowej oraz zapłacić ewentualnie występujące odsetki za zwłokę.

Wspólne rozliczenie z członkiem rodziny, czy osobno

W przypadku składania deklaracji PIT 36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie masz również możliwości wspólnego rozliczenia w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, które można rozliczyć na deklaracji PIT 36. Każdy z małżonków w tym przypadku rozlicza się indywidualnie jak również w przypadku, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z prowadzonej działalności gospodarczej na podatku liniowym, ale nie osiągnięto przychodów, nie poniesiono kosztów i nie dokonano odliczeń z tego tytułu, tylko wówczas wspólne rozliczenie będzie możliwe.

Wylicz szybko i bezbłędnie swój PIT-36L w PIT Format i wyślij PIT 2024 przez internet>>

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania PIT 36L

Pamiętaj, że deklarację PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Do sporządzenia więc deklaracji PIT 36L niezbędne będą informację o pozycjach przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczych, w tym celu będziesz potrzebował książki przychodów i rozchodów lub też samego ustalenia dochodów. Potrzebne również będą informacje o wielkości płaconych co miesiąc/kwartał przez Ciebie zaliczek na podatek dochodowy.

Należy również pamiętać o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku składek społecznych powinieneś sprawdzić czy nie zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku w wysokości 7,75%, a nie pełne 9%.

Łączenie przychodów – jest to możliwe

Opodatkowanie liniowe wyklucza możliwość rozliczania przychodów z innej działalności gospodarczej według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Jeżeli więc zdeklarowałeś rozliczenie liniowe, to stosujesz je do całości przychodów opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W PIT 36L należy wykazać również kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności.

Jakie odliczenia w PIT 36L

Przychód wykazywany w deklaracji PIT-36L możesz więc pomniejszyć o koszty jego uzyskania. W zeznaniu od dochodu możesz również odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne lub ulgę dla osób osiągających dochody za granicą, czyli z tzw. ulgę abolicyjną.

Ponadto w PIT-36L możesz odliczyć od dochodu ulgę z tytułu składek opłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dodatkowo możesz przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Natomiast skorzystanie z innych ulg i odliczeń podatkowych na formularzu PIT 36L nie jest możliwe.

Jakie załączniki musisz i możesz dołączyć do zeznania PIT 36L

Pamiętaj też deklaracja ta składana jest łącznie z załącznikiem PIT B, gdzie szczegółowo wykazywane są pozycje przychodów i kosztów z poszczególnych działalności.

A w zależności od rodzaju odliczeń dołączysz także :

 • PIT-BR – służy dodatkowemu odliczeniu od podstawy obliczania podatku kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 • PIT-DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • PIT ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
 • PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.
 • PIT/NZI - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
 • PIT Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy.
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na odstawie decyzji o wsparciu.
 • NIP-7 – Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.