Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto rozlicza się na deklaracji PIT 39

Wypełnisz ją, jeżeli osiągnąłeś przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, tj.

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– a sprzedaż ta nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Pamiętaj też, że małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, który mają ustawową wspólnotę majątkową – muszą złożyć dwie odrębne deklaracje. Każdy w swoim wykaże więc przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Przychód a koszt

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Należy jednak liczyć się z sytuacją, gdy to organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej za nas ją określi i wezwie do korekty, w przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny została ona zaniżona i znacznie odbiega od wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Pamiętaj, też, że jeżeli wartość ustalona w drodze kontroli skarbowej odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, ewentualne koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający!

Pamiętaj też, nie zapłacisz podatku PIT od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe. Wiedź też, że kwota zwolnienia jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części zostanie wydatkowany przychód na cele mieszkaniowe oraz, że musi zostać wydatkowana w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie!

W deklaracji PIT 39 wykazujesz także przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych za granicą. Do takich przychodów zastosujesz metodę proporcjonalnego odliczenia.

Od 2019 r. jeżeli natomiast zbywaną miejscowość nieruchomość nabyłeś w drodze spadku , dokonanej przed upływem 5-letniego okresu od dnia ich nabycia lub wybudowani, owy pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Należy mieć tu te na uwadze, że do wysokości udziału w spadku, dochody te są zwolnione z opodatkowania i w tym zakresie nie składa się PIT-38.

Natomiast kosztem uzyskania przychodu będą wszystkie udokumentowane koszty nabycia lub koszty wytworzenia, powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Jeżeli sprzedaną nieruchomość nabyłeś w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za koszty uważa się także kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość ww. nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W podstawie opodatkowania uwzględniana jest także suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stawka podatku

Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Termin składania deklaracji

Deklarację PIT 39 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego i zapłacić ewentualny podatek do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku sprzedaży nieruchomości lub praw.

Wylicz szybko i bezbłędnie swój PIT-39 w PIT Format i wyślij PIT 2020 online>>

1% podatku

Pamiętaj też, że dokonując opodatkowania tego typu przychodów, również masz prawo do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Korekta zeznania PIT-39

Jeżeli okaże się, że pomimo wykazania w deklaracji PIT 39 dochodów zwolnionych z opodatkowania, nie spełniłeś wszystkich warunków uznania tej sprzedaży za zwolnioną, np. w sytuacji, gdy w ustawowym terminie, tj. w okresie 2 lat, nie zostały wydatkowane środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości lub wydatkowane były na cele inne niż mieszkaniowe określone w ustawie, wówczas zobowiązany jesteś do złożenia korekty tego zeznania i zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Załączniki

Jedynym załącznikiem, jaki może być składany z tą deklaracją jest :

 • PIT ZG – stanowiący informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
 • ZAP-3 – Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020