Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto rozlicza się na deklaracji PIT 39

Wypełnisz ją, jeżeli osiągnąłeś przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, tj.

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– a sprzedaż ta nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Pamiętaj też, że małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, który mają ustawową wspólnotę majątkową – muszą złożyć dwie odrębne deklaracje. Każdy w swoim wykaże więc przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Przychód a koszt

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Należy jednak liczyć się z sytuacją, gdy to organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej za nas ją określi i wezwie do korekty, w przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny została ona zaniżona i znacznie odbiega od wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Pamiętaj, też, że jeżeli wartość ustalona w drodze kontroli skarbowej odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, ewentualne koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający!

Pamiętaj też, nie zapłacisz podatku PIT od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe. Wiedź też, że kwota zwolnienia jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części zostanie wydatkowany przychód na cele mieszkaniowe oraz, że musi zostać wydatkowana w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie!

W deklaracji PIT 39 wykazujesz także przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych za granicą. Do takich przychodów zastosujesz metodę proporcjonalnego odliczenia.

Od 2019 r. jeżeli natomiast zbywaną miejscowość nieruchomość nabyłeś w drodze spadku , dokonanej przed upływem 5-letniego okresu od dnia ich nabycia lub wybudowani, owy pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Należy mieć tu te na uwadze, że do wysokości udziału w spadku, dochody te są zwolnione z opodatkowania i w tym zakresie nie składa się PIT-38.

Natomiast kosztem uzyskania przychodu będą wszystkie udokumentowane koszty nabycia lub koszty wytworzenia, powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Jeżeli sprzedaną nieruchomość nabyłeś w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za koszty uważa się także kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość ww. nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W podstawie opodatkowania uwzględniana jest także suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stawka podatku

Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Termin składania deklaracji

Deklarację PIT 39 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego i zapłacić ewentualny podatek do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku sprzedaży nieruchomości lub praw.

Wylicz szybko i bezbłędnie swój PIT-39 w PIT Format i wyślij PIT 2023 online>>

1,5% podatku

Pamiętaj też, że dokonując opodatkowania tego typu przychodów, również masz prawo do przekazania 1,5% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Korekta zeznania PIT-39

Jeżeli okaże się, że pomimo wykazania w deklaracji PIT 39 dochodów zwolnionych z opodatkowania, nie spełniłeś wszystkich warunków uznania tej sprzedaży za zwolnioną, np. w sytuacji, gdy w ustawowym terminie, tj. w okresie 2 lat, nie zostały wydatkowane środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości lub wydatkowane były na cele inne niż mieszkaniowe określone w ustawie, wówczas zobowiązany jesteś do złożenia korekty tego zeznania i zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Załączniki

Jedynym załącznikiem, jaki może być składany z tą deklaracją jest :

 • PIT ZG – stanowiący informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
 • ZAP-3 – Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.