Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Co to za załącznik – PIT BR

Formularz dotyczy przedsiębiorców, chcących skorzystać z odliczenia obowiązującej z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulgę B+R). Jeżeli przez dany rok ponosiłeś takie wydatki, będziesz miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Rok 2016 to pierwszy rok, za który będzie możliwe odliczenie ulga B+R w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, ulga ta bowiem zastąpiła obowiązującą do tej pory „ulgę na nowe technologie”.

Druk ten stanowi załącznik do zeznanie PIT-36 (przeznaczony dla podatników opłacających podatek według progresywnej skali podatkowej), jak i do zeznania PIT-36L(dla podatników opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku)

Co można wykazać w PIT BR

Wykazujemy w nim koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Mamy więc tu wyodrębnione w poszczególnych pozycjach tej informacji, takie kategorie kosztów kwalifikowanych uprawniające do skorzystania z ulgi B+R, jak:

  • wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
  • wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jakie kwoty można odliczyć

W załączniku PIT BR podatnik oblicza również kwotę odliczenia przysługującego mu z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, którą następnie przenosi do odpowiedniej rubryki zeznania PIT-36 lub PIT-36L. W zależności od rodzaju kategorii przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (czy podatnik jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą lub też dużym) przysługuje w danej kategorii kosztów różny % ulgi.

I tak:

  1. 30% tych kosztów - w odniesieniu do kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników
  2. 20% tych kosztów - w odniesieniu do pozostałych kosztów, jeżeli podatnik jest mikro albo małym lub średnim przedsiębiorcą.
  3. 10% tych kosztów - w odniesieniu do pozostałych kosztów i podatników.

Wykazujemy w nim również rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której są ponoszone koszty kwalifikowane. Wskazujemy więc, czy są to badania naukowe, czy też prace rozwojowe oraz w kategorii badań naukowych dokonujemy wyszczególnienia ich rodzaju: czy są to badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe.

Podajemy też dane jednostek naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której(ego) są prowadzone badania podstawowe. Uzupełniamy więc takie informacje takie jak : nazwę pełną i pełen adres siedziby danej jednostki.

W jednym formularzu możemy podać dane 3 jednostek, w przypadku, gdy będzie to niewystarczające, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane identyfikujące jednostkę.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT BR.

Kliknij i wypełnij PIT 2019 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018