Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to za załącznik – PIT BR

Formularz dotyczy przedsiębiorców, chcących skorzystać z odliczenia obowiązującej z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulgę B+R). Jeżeli przez dany rok ponosiłeś takie wydatki, będziesz miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Rok 2016 to pierwszy rok, za który było możliwe odliczenie ulga B+R w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, ulga ta bowiem zastąpiła obowiązującą do tej pory „ulgę na nowe technologie”.

Druk ten stanowi załącznik do zeznanie PIT-36 (przeznaczony dla podatników opłacających podatek według progresywnej skali podatkowej), jak i do zeznania PIT-36L(dla podatników opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku), także tych nabytych w spadku PIT36S i PIT 36LS.

Co można wykazać w PIT BR

Wykazujemy w nim koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Mamy więc tu wyodrębnione w poszczególnych pozycjach tej informacji, takie kategorie kosztów kwalifikowanych uprawniające do skorzystania z ulgi B+R, jak:

 • wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
 • wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jakie kwoty można odliczyć

W załączniku PIT BR podatnik oblicza również kwotę odliczenia przysługującego mu z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, którą następnie przenosi do odpowiedniej rubryki zeznania PIT-36 lub PIT-36L. W zależności od rodzaju kategorii przedsiębiorstwa, kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć maksymalnie 200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego lub 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu.

Wykazujemy w nim również rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której są ponoszone koszty kwalifikowane. Wskazujemy więc, czy są to badania naukowe, czy też prace rozwojowe oraz w kategorii badań naukowych dokonujemy wyszczególnienia ich rodzaju: czy są to badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe.

Podajemy też dane jednostek naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której(ego) są prowadzone badania podstawowe. Uzupełniamy więc takie informacje takie jak : nazwę pełną i pełen adres siedziby danej jednostki.

W jednym formularzu możemy podać dane 3 jednostek, w przypadku, gdy będzie to niewystarczające, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane identyfikujące jednostkę.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT BR.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>