Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Najczęściej popełniane błędy

Bardzo często zdarza się, że składane przez nas zeznania podatkowe zawierają błędy, które najczęściej nie tyle wynikają z naszej niewiedzy co z samej nieuwagi. Wiąże się to w późniejszym etapie ze złożeniem korekty naszego PITu, a niekiedy nawet do wizyty w Urzędzie w celu wyjaśnienia.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

1. Błędny formularz PIT

Twoje zeznania podatkowe przede wszystkim powinno być złożone na aktualnie obowiązującym formularzu ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów. Trzeba wziąć pod uwagę, iż prawie co roku ulegają one zmianie, a lista aktualnych formularzy jest dostępna na stronach Ministerstwa. Dodatkowo właściwe formularze PIT znajdziesz również w swoim Urzędzie Skarbowym. Więc jeżeli posiadasz w domu deklaracje zeszłoroczne, sprawdź w pierwszej kolejności, jaki posiada numer indeksu.

Numer ten znajduje się w dolnym, lewym lub prawym – zależnie czy jest to parzysta, czy nieparzysta strona deklaracji – rogu stron formularza zeznania, opisany małą czcionką, w nawiasie.

Najprostszym jednak rozwiązaniem jest skorzystanie z dobrego, a bezpłatnego programu PIT FORMAT, który stale posiadają aktualne wzory formularzy podatkowych.

2. Błędny identyfikator podatkowy

Do najczęstszych błędów dochodzi już w pierwszej pozycji lub w przypadku zeznań składanych wspólnie z małżonkiem – w pierwszych dwóch pozycjach zeznania PIT, a mianowicie w identyfikatorze podatkowym. W tym miejscu należy wprowadzić zawsze swój NIP lub PESEL jako osoby składającej zeznanie. Mogą tu wystąpić dwa rodzaje błędów:

 • wskazano niewłaściwy rodzaj identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą wpisujesz zawsze NIP. W przypadku, gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem nie prowadzącym działalności gospodarczej, pamiętaj, że Twój małżonek posługuje się numerem PESEL,
 • wskazano NIP pracodawcy przepisując go z PIT 11 zamiast wskazania swojego numeru identyfikacji podatkowej
 • wskazano w identyfikatorze w pozycji podatnik NIP lub PESEL małżonka zamiast NIP lub PESEL podatnika
3. Pomyłka w kolejności małżonków

Zadbaj o to by raz wybraną przez Ciebie kolejność podawania informacji dotyczącą małżonków zachować w dalszej części swojego zeznania. Zdarza się bowiem tak, że przy wspólnym rozliczeniu, w dalszych częściach zeznania małżonkowie zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej na początku i wprowadzają w części podatnika dane liczbowe współmałżonka. Zapamiętaj więc, że w części B1 formularza wpisywany jest „podatnik”, a w części B2 „małżonek” i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać dane liczbowe dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów w kolejnych częściach formularza.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>

4. Nieuprawnione rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Zgodnie z przepisami masz możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub masz możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jak już wiesz, takie rozliczenia dają korzyści podatkowe, lecz są możliwe wyłącznie, jeżeli spełniasz określone przepisami warunki. Pamiętaj, że nie można złożyć wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym. Nie ma przy tym również znaczenia czy Twój małżonek uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie. Jeżeli Twój małżonek zgłosił zawieszenie prowadzonej działalności to również nie możecie skorzystać ze wspólnego opodatkowania.

W przypadku rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko pamiętaj że i tu muszą być spełnione pewne warunki tj.: musisz być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą która za orzeczeniem sądu pozostaje w separacji lub osobą której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – a Ty rzeczywiście w czasie roku podatkowego samotnie wychowywałeś dziecko, czyli bez pomocy drugiego partnera. Więcej o warunkach skorzystania z tych możliwości rozliczeń dowiesz się w opisanych wyżej tematach.

5. Brak oznaczenia celu złożenia zeznania

Pamiętaj o rubryce zawierającej informację o cel złożenia zeznania, w której wystarczy, że postawisz krzyżyk. Jeżeli składasz pierwsze zeznanie powinieneś zaznaczyć kratkę “złożenie zeznania”, jeżeli natomiast w złożonym już przez Ciebie zeznaniu znalazłeś błędy, powinieneś złożyć “korekta zeznania”.

6. Wprowadzenie niewłaściwego adresu

W swoim zeznaniu PIT należy wprowadzić swój aktualny adres zamieszkania. Przez aktualny adres zamieszkania bierze się adres zamieszkania aktualny w dniu składania zeznania. Nie jest zatem aktualnym adresem zamieszkania:

 • adres zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),
 • adres zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,
 • adres zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.
7. Błędne przeniesienie danych

Zdarza się, że nasza nieuwaga może spowodować nieprawidłowe przeniesienie kwot z załączników dołączonych do zeznania, w szczególności dotyczyć to może załącznika PIT-B, który jest załączany np. do deklaracji PIT-36 lub przepisanie informacji z PIT-11, PIT-11A, lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika, PIT-40A. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40A przeniesiesz kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok daje dużą rozbieżność w wysokości tych kwot. Dodatkowo otrzymanie zasiłku chorobowego z ZUS często jest mylone i wprowadzane w należności ze stosunku pracy – w takiej sytuacji jest to błąd, gdyż powinno być wykazane w deklaracji w części: Inne Źródła.

8. Nieprawidłowo obliczony dochód

Często zdarza się, że przy sprawdzeniu zeznania wykazany dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodów a kosztami uzyskania przychodów. Najczęściej błąd ten popełniany jest w przypadku, gdy uzyskujesz dochody od kilku płatników i nieprawidłowo dokonałeś zsumowania kwoty z posiadanych informacji PIT-11.

9. Błędy przy zaokrąglaniu kwot

Pamiętaj, że zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego. Jeżeli więc masz kwotę np. 234,09 albo 234,49 zł, gdzie jest mniej niż 50 groszy to należy pominąć taką końcówkę i wprowadzić kwotę 234 zł. Natomiast gdy Twoja kwota wynosi 234,50 albo 234,56 podwyższasz ją do pełnych złotych i wpisujesz 235 zł.

To, kiedy należy dokonywać zaokrągleń, najłatwiej ustalić po treści formularza. Jeżeli dana pozycja przewiduje miejsce na wykazywanie groszy, nie dokonujesz zaokrągleń. Błędem jest zatem:

 • nie zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu,
 • nieprawidłowe dokonywanie zaokrągleń kwot,
 • zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.
10. Błędne wykazywanie zaliczek

Wypełniając swoje zeznania podatkowe, musisz zwrócić uwagę, kiedy formularz wymaga wykazania zaliczek należnych za rok podatkowych, a kiedy wymaga wykazywania zaliczek wpłaconych. Może zdarzyć się, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały przez Ciebie wpłacone, a w konsekwencji kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy. Jeżeli więc wykażesz takie same kwoty w pozycjach dotyczących zaliczek należnych oraz zapłaconych to będzie to błąd. Dodatkowo błędem będzie tu (przy prowadzonej działalności gospodarczej) nie wykazanie zaliczek w poszczególnych miesiącach, które znajduje się na ostatnich stronach deklaracji PIT-36 lub PIT-28.

11. Brak załączników do zeznania

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, to bez względu na to czy uzyskujesz przychody, czy też nie, Twoim obowiązkiem jest złożenia zeznania wraz z załącznikiem PIT/B.

Jeżeli korzystasz z odliczeń, również wraz z zeznaniem jesteś zobowiązany złożyć odpowiednie załączniki oraz zaznaczyć w zeznaniu ich rodzaje i ilości.

Jeżeli wraz z małżonkiem dokonujecie odrębnego rozliczenia, ale oboje chcecie skorzystać z ulgi mieszkaniowej, to pamiętaj o dołączeniu PIT/D, który powinien być wypełniony na obojga was z zaznaczeniem w złożonych odrębnie zeznaniach, do którego z nich został on dołączony. Pamiętaj również o wprowadzeniu danych współmałżonka na załączniku, gdyż brak ich przy wspólnym rozliczeniu np. przy PIT-37 do którego jest zastosowany dany załącznik będzie stanowić błąd.

Brak załączników lub umieszczenie niewłaściwej informacji o liczbie złożonych załączników będzie stanowić błąd. Błędem jest również wpisywanie w częściach zeznań PIT, w których wskazuje się liczbę załączników, krzyżyków, “ptaszków" itp. Informacje o dołączonych załącznikach powinny być wskazywane zawsze w postaci liczby.

12. Błędne rozliczenie ulg podatkowych

Najbardziej sprawiającą wiele kłopotów przy rozliczeniu rocznym jest ulga prorodzinna, gdzie dokonuje się odliczenia pełnej kwoty ulgi, zamiast odpowiedniej ilości miesięcy w roku w którym urodziło się dziecko. Ulga będzie Ci przysługiwać na pewno za cały miesiąc, w którym dziecko przyszło na świat, jeżeli więc urodziło się 26 września 2023 roku to ulga przysługuje za 4 miesiące.

Dodatkowo musisz pamiętać o konieczności podania numeru PESEL dziecka, a w przypadku braku tego numeru – podajesz jego imię, nazwisko i datę urodzenia.

W przypadku, gdy kontynuujesz odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej, to poza złożeniem załącznika PIT/D musisz dołożyć starań, by prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na lata następne wynikającą z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej.

13. Sumy odliczeń od podatku przewyższające obliczony podatek

Zdarza się, iż sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O i odliczane w zeznaniu przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, gdyż odliczenia takie nie mogą przekroczyć podatku, jeżeli więc wpiszesz podatek po odliczeniu w wysokości ujemnej popełnisz błąd. Ponadto należy pamiętać, że prawo do odliczeń od dochodu będziesz miał tylko gdy uzyskujesz dochód.

14. Błędnie obliczony podatek

Najczęściej dotyczy to przypadków błędnego zastosowania obowiązującej skali podatkowej. Pamiętaj, że w Polsce w 2023 są dwa progi podatkowe – 12% i 32%. Dodatkowo powinieneś pamiętać o kwocie wolnej od podatku oraz o podzieleniu dochodu na połowę przy obliczaniu podatku przy wspólnym rozliczeniu wraz z małżonkiem a następnie pomnożeniu podatku przez dwa.

15. Brak wykazania dochodów z zagranicy

Jeżeli mieszkasz na terytorium RP, podlegasz w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Natomiast obowiązek składania zeznań i sposób obliczania podatku realizowany jest z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z poszczególnymi państwami.

16. Błędy przy wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1,5%.

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku należnego na rzecz OPP, pamiętaj abyś w swoim zeznaniu wpisał numer KRS organizacji jak również kwotę 1,5%. Dodatkowo wnioskowana kwota powinna być zaokrąglona do 10 groszy. Pamiętaj, że Organizacja Pożytku Publicznego powinna być w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Składając zeznanie po terminie, wiedz że tracisz możliwość dysponowania tą częścią podatku.

17. Brak podpisu

Pamiętaj, że zeznanie podatkowe to dokument, a jak powszechnie wiadomo dokumenty muszą być podpisane inaczej nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

18. Błąd przy wysyłce deklaracji przez Internet

W momencie gdy wysyłasz swój PIT przez Internet, czyli za pomocą e-deklaracji, koniecznie sprawdź statusu dokumentu (poprawny status to 200) oraz pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jeżeli nie pobierzesz UPO, nie będziesz miał pewności czy zeznanie jest poprawne. Może bowiem się zdarzyć, że zeznanie zostanie odrzucone z powodu różnych błędów i w konsekwencji jest traktowane jako niezłożone.

Aby uniknąć większości opisanych tu błędów oraz aby rozliczenie przebiegło w szybki i prosty sposób, warto swój PIT sporządzić w programie komputerowym PIT FORMAT 2023. Przejrzysty układ programu, dodatkowe wyjaśnienia zawarte w jego treści i sposób wypełniania "krok po kroku", będą dla Ciebie pomocą przy przygotowaniu zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>