Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku 2023

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny parametr określający wysokość naszego zobowiązania podatkowego. Określa go Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona następujące sposoby obliczania podatku:

WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ (zasady ogólne) – art. 27 ust. 1 ustawy

W tym przypadku występują dwie stawki podatkowe: 12 i 32% o ich zastosowaniu będzie decydował dochód, stanowiący podstawę opodatkowania. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie więc stawka podatku dochodowego.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi za rok 2023
ponad do
120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek
120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ma tu zastosowanie także kwota zmniejszająca podatek (tzw. kwota wolna). W 2023 r. jest ona stała i wynosi 3 600 zł, opowiada bowiem obowiązującej wówczas dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 30 000 zł.

Pamiętaj, też że dotyczy ona wyłącznie osób rozliczających swój podatek dochodowy na zasadach ogólnych, nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wiedz też, że będziesz mógł z niej skorzystać dopiero przy rozliczeniu zaliczki rocznej, bowiem płatnik w trakcie roku wyliczając twoje wynagrodzenie mógł zastosować jako kwotę zmniejszającą podatek w wielkości miesięcznej 300.

Chcesz wiedzieć, ile wyniesie Twój podatek?

Kalkulator nowej kwoty wolnej w PIT za 2023 rok - rozliczenia PIT w 2024 >>


Ulga dla klasy średniej

Rozliczając rok 2023 nie będziemy uwzględniać już w wyliczeniach ulgi dla klasy średniej, która miała być rekompensatą utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani na na etapie pobierania zaliczek na podatek, ani też w rozliczeniu rocznym.

Kwoty wolnej nie zastosujesz natomiast do pozostałych form opodatkowania, omówionych niżej:

 • 19% podatek (podatek liniowy) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej– art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30b ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a – c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f ust. 1 ustawy.

W FORMIE RYCZAŁTU od dochodów (przychodów)

określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 12% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% od przychodów ze świadczenia usług, np. reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych,
 • 14% - od przychodów ze świadczenia usług m.in. w zakresie opieki zdrowotnej,
 • 12,5% od przychodów z czynszu najmu, gdy jego wartość nie przekracza 100.000 zł
 • 14% - od przychodów ze świadczenia usług m.in. w zakresie opieki zdrowotnej,
 • 10% - od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000zł,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).