Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Straty z lat ubiegłych – Czym jest strata?

Ze stratą mamy do czynienia w sytuacji, gdy na koniec roku podatkowego koszty przewyższają przechody z danego źródła.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT dochód uzyskany z danego źródła przychodów można obniżyć o wysokość straty z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Z jakiego źródła można odliczyć stratę?

Odliczysz stratę z takich źródeł przychodów jak:

 • działalności gospodarczej,
 • najmu, dzierżawy,
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Natomiast nie ma możliwości odliczenia strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kiedy można odliczyć stratę ?

Stratę można odliczyć w roku podatkowym, w którym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Jeżeli w danym roku podatkowym, za który sporządzasz właśnie rozliczenie także wystąpiła strata, takie odliczenie nie będzie możliwie. Może więc wystąpić sytuacji, gdy w każdym z pięciu kolejnych lat nie wystąpił dochód, poprzedniej straty nie odliczysz w ogóle.

Pamiętaj też, że zawieszenie działalności nie wpływa na przerwanie biegu pięcioletniego terminu odliczenia straty.

W jakiej wysokości odliczysz stratę?

Do 2018 r. obowiązywała zasada, że można ją odliczyć w dowolnej proporcji jaką sobie ustalimy, maksymalnie przez 5 lat, jednakże w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Jeżeli więc osiągnąłeś wtedy dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła przychodów, z który poniesiona była strata – będziesz mógł miałeś możliwość rozliczenia całej straty w ciągu dwóch lat podatkowych. W danym okresie rozliczeniowym możliwa więc była do być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. W takim przypadku dla każdej straty z danego roku ustalałeś oddzielnie wysokość odliczenia, oczywiście stosując zasadę maksymalnego odliczenia 50% starty z każdego roku.

Natomiast od 2019 r. podatnik ma dwie możliwości odliczenia straty:

 1. może jak dotychczas o wysokość straty z danego źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty,
 2. lub obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł - nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Pamiętajmy jednak, że jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

Zasady te nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli w tym czasie zmieni się formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została odliczona od dochodu.

Sposób odliczenia

Przy rozliczaniu straty należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym, czy też możliwe będzie pomniejszanie dochodu już w bieżących miesięcy. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Podejmując decyzję o stosowaniu odliczenia starty już bieżących odliczeniach (zaliczkach), nie możesz przewidzieć jak zakończy się dany rok podatkowy i czy wystąpi dochód, by takową móc odliczyć. Jeżeli więc zdarzy się, że dochód nie wystąpi, nie musisz korygować odliczonych w trakcie roku zaliczek, po prostu nie dokonujesz w zeznaniu rocznym odliczeń, bowiem odliczenie nie może powiększyć starty bieżącego roku.

Wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem możliwe będzie także w sytuacji, gdy jedno z małżonków poniosło stratę, jednakże w takim wypadku odliczenie starty nie będzie możliwe, bowiem od dochodu współmałżonka nie będzie można odjąć straty poniesionej drugiego.

Jaką deklarację wybrać ?

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub deklaracji PIT 36L lub w deklaracji PIT-28 lub w deklaracji PIT-38 w zależności od źródła poniesionej stary.