Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ubezpieczenie społeczne – wysokość składek ZUS

Wysokość składek opłacanych za ubezpieczenie:

 • Emerytalne – wynosi 19,52 % podstawy wymiaru
 • Rentowe – 6,00 % podstawy wymiaru
 • Chorobowe – 2,45 % podstawy wymiaru
 • Wypadkowe – od 0,67 do 3,33% podstawy wymiaru w zależności od rodzaju pracy (standardowa 1,93%).

W zależności od tytułu ubezpieczenia – część składki opłaca ubezpieczony, część płatnik składek:

Składka Finansowana przez pracodawcę Finansowana przez pracownika
Emerytalna 9,76 % 9,76 %
Rentowa 6,5 % 1,5 %
Chorobowa 0 % 2,45 %
Wypadkowa od 0,67 % do 3,33% 0%

Odliczeniu podlegają składki określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.):

 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu;
 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne:

 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy,
 • odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, także młodych do ukończenia 26 roku życia lub do przekroczenia kwoty limitu zwolnienia oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dlatego jeśli osiągasz dochody z pracy przygotuj wszystkie posiadane RMUA od pracodawcy i otrzymane PITy-11, natomiast jako przedsiębiorca – zgromadź wszystkie dowody opłacenia składek.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Składki pracownika

Otrzymałeś od pracodawcy PIT-11, w nim wymienione są składki, które pobrał za Ciebie Twój pracodawca, jako płatnik tych składek, a które finansujesz właśnie Ty. Pamiętaj jednak, że mogą zdarzyć się pomyłki, a to Ty odpowiadasz za prawidłowość sporządzonego zeznania. Dlatego by nie zaniżyć obowiązku podatkowego sprawdź wcześniej zgodność wykazanych na PIT-11 składek z informacjami RMUA.

Pamiętaj, że odliczysz tylko składki, które faktycznie zostały pobrane z wynagrodzenia wypłaconego Tobie w danym roku podatkowym. Nie odliczysz więc składek, naliczonych a nie pobranych, np. od wynagrodzenia za miesiąc grudzień płaconego w miesiącu styczniu np. do 10-go danego miesiąca, czyli w roku następnym. Te odliczysz dopiero za rok. Ani tych zapłaconych od przychodów do których zastosowano tzw. ulgę dla młodych.

Składki pracodawcy

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą odliczysz od dochodu wyłącznie składki zapłacone w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe Twoich jako podatnika. Finansujesz je w całości, a zatem możesz je w pełnej wysokości odliczyć.

Pamiętaj też, że jeżeli wcześniej zaliczyłeś składki do kosztów uzyskania przychodów, nie możesz już odliczyć ich od dochodu. Liczy się też termin ich zapłaty, a nie okres, za jaki daną składkę opłacasz, ujmiesz więc tylko te zapłacone w danym roku podatkowym. Jeżeli z jakiś przyczyn nie zapłaciłeś jakiejś składki, będziesz mógł je odliczyć w roku ich faktycznej zapłaty.

Składki osoby współpracującej

Składki ZUS za osobę współpracującą ponosi wyłącznie prowadzący działalność gospodarczą. Cała wartość składek ZUS stanowić więc będzie jego koszt uzyskania przychodów lub mogą być odliczone w jego zeznaniu rocznym. Sama osoba współpracująca nie odliczy więc już tych kwot.

Składki zagraniczne

Jeżeli w danym roku uzyskałeś dochody z zagranicy, w stosunku do których zostały zapłacone z Twoich środków obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Są jednak pewne warunki, a mianowicie:

 • odliczenie nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (a zatem dochód musi być opodatkowany w Polsce, nie może znaleźć do niego zastosowania zasada zwolnienia z progresją; w przypadku stosowania zasady proporcjonalnego odliczenia podatnik ma prawo dokonać odliczenia);
 • składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym innym państwie UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo nie została odliczona wcześniej od dochodu;
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Wiedz też, że kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych musisz przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Składki zwrócone

Jeżeli odliczyłeś wcześniej składki, a otrzymałeś ich zwrot z ZUS, to powinieneś otrzymane kwoty potraktować jako odrębne źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (a nie jako przychód z działalności gospodarczej). Kwoty te należy zaliczyć wiec do kategorii „inne źródła” w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zwrot taki otrzymałeś. Natomiast jeżeli wcześniej zaliczyłeś je do kosztów uzyskania przychodu, to ich zwrot powinieneś potraktować jako przychód z działalności gospodarczej.

Gdzie wykazać odliczenia

Jeżeli odliczasz składki, nie wypełniasz załącznika PIT-O (PIT-0). Składki te wpisujesz bezpośrednio do deklaracji rocznego zeznania podatkowego.