Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767), wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), która zastąpiła ulgę dotychczasową ulgę „na nabycie nowych technologii".

Dla kogo ta ulga?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej i rozliczają się według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) i którzy w ramach swojej działalności ponoszą koszty związane z działalność badawczo-rozwojową, w tym także badania naukowe oraz prace rozwojowe. Koszty te nie mogły być zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R w osobnej kolumnie. Muszą więc stosować obowiązujący od kwietnia 2016 r. nowy wzorów tej ewidencji.

Prawo do odliczenia nie przysługuje też podatnikowi, jeżeli prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Na czym polega odliczenie?

Odlicza się od podstawy opodatkowania część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. „kosztów kwalifikowanych".

Zyskujesz więc podwójne odliczenie, raz gdy zaliczyłeś je do kosztów uzyskania przychodów i drugi, gdy zastosujesz tę ulgę w zeznaniu rocznym.

Czym jest działalność badawczo rozwojowa?

Nową definicje działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych i prac rozwojowych zawiera art. 5a pkt 38–40 updof.

Zgodnie z nią działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

I tak zgodnie z przepisami badania naukowe dzielą się na:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Natomiast prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Czym są koszty kwalifikowane?

Za koszty kwalifikowane uznaje się w szczególności koszty poniesione na:

 1. wynagrodzenia dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z póź.zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy PIT.
 5. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Limity odliczenia

Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć maksymalnie 150% - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego lub 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w odpowiednim limicie wykazujemy w PIT-BR, stanowiącym załącznik do głównego zeznania rocznego.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, poniosłeś stratę lub wielkość Twojego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących ci odliczeniu, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020