Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga budowlana

Często się zdarza, że ulga budowlana jest mylona ze zwrotem VAT za materiały budowlane. Jednakże zwrócić tu należy uwagę, iż w momencie, gdy chcemy odzyskać zwrot VAT nie wypełniamy rocznej deklaracji PIT tylko druk VZM-1. Dawna ulga budowlana zwana również dużą ulga mieszkaniową i małą ulga mieszkaniową została zlikwidowane 01 stycznia 2002 r. W chwili obecnej z ulgi budowlanej skorzystasz tylko na zasadzie praw nabytych.

Kto skorzysta?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, z ulgi tej skorzystasz na zasadzie praw nabytych, co oznacza, że nie można w danym roku rozpocząć korzystania z ulgi. W przypadku, gdy korzystałeś z ulgi, możesz wiec w latach następnych kontynuować odliczenie na podstawie przepisów, które obowiązywały w roku podatkowym, w którym nabyłeś prawo do skorzystania z ulgi.

Będziesz więc miał możliwość skorzystania z ulgi, jeżeli w latach 1992-1996 nabyłeś prawo do odliczania od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, a wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992-2001. Podsumowując uprawniony do odliczenia tej ulgi będziesz, gdy kwota Twojego dochodu (podatku) była zbyt niska, aby odliczyć wówczas ulgę w pełnym zakresie.

Rodzaje ulg mieszkaniowych

Do rodzaju ulg mieszkaniowych, z których możesz nadal korzystać z odliczenia, zaliczyć można:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 – 2001), Była to ulga na budowę nieruchomości w celach najmu. Możesz więc odliczyć wydatki, jakie poniosłeś na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego (musiało się tu znajdować minimum 5 lokali mieszkaniowych), które były z przeznaczeniem na wynajem. Masz również możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup działki pod budowę takiego budynku.
 • Zwrócić jednak należy tu uwagę, że za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych, które zostały wynajęte osobom zaliczających się do I grupy podatkowej.
 • tzw. dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 – 2003), Tak zwana duża ulga budowlana została zniesiona na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) ustawą z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami, jeżeli w latach 1997 – 2001 nabyłeś prawo do odliczania od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych m.in.:
 • budowę budynku mieszkalnego, zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa przeniosła na rzecz członka własność lokalu mieszkalnego – za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany),
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów – odliczana od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT w brzmieniu do 1 stycznia 2002 r.,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przysługuje Ci prawo do dokonywania tych odliczeń na dotychczasowych zasadach (tj. zgodnie z art. 27a ust. 15 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.), jeżeli odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za lata 1997 – 2001.
 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 – 2005), Dotyczyła ona wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, które były przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Dotyczyła ona również dokonywanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.
 • Z preferencji ulgi na remont i modernizację skorzystasz, jeżeli w latach 2003 – 2005 poniosłeś wydatki (w wysokości przynajmniej 567 zł) na remont lub modernizację własnego lub wynajętego lokalu bądź budynku, jeśli w zeznaniach za 2005 r. na te odliczenia nie wystarczyło podatku do pełnego jej rozliczenia. Skorzystasz również w przypadku, gdy dokonałeś wpłat w okresie 2003 – 2005 na fundusz remontowy w spółdzielni lub we wspólnocie mieszkaniowej. Warunkiem skorzystania z ulgi na remont i modernizację jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego mieszkania lub domu. Ulga remontowa pozwalała odliczyć od podatku 19 proc. wydatków poniesionych w latach 2003 – 2005, ale nie więcej niż: 4725 zł przy remoncie lub modernizacji lokalu mieszkalnego i 5670 zł – przy remoncie lub modernizacji domu bądź wpłacie na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.
 • ulga na kasę mieszkaniową. Ulga ta została zlikwidowana nowelizacją ustawy o PIT z 21 listopada 2001 r. Dotyczyła Cię ona wówczas, gdy systematycznie oszczędzałeś wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
 • Możesz z niej w dalszym ciągu czerpać profity, jeżeli skorzystałeś z tej ulgi przed 1 stycznia 2002 r. Na zasadzie praw nabytych możesz w dalszym ciągu odliczać od podatku kwoty wpłaconych oszczędności, aż do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. W przypadku tej ulgi obowiązuje limit: od podatku można odliczyć 30 proc. wydatków. Aby móc skorzystać z tej ulgi, zaoszczędzone w banku pieniądze muszą być wydane na cele wyłącznie mieszkaniowe (np. na budowę domu, przebudowę domu lub lokalu mieszkalnego, uzyskanie mieszkania spółdzielczego), najpóźniej do końca roku, w którym je wycofano z kasy. Inaczej ulgę trzeba będzie zwrócić.

Kiedy dokonujemy odliczenia od dochodu, a kiedy od podatku?

Jeżeli nabyłeś prawo do ulgi budowlanej w latach 1997 – 2001, przysługiwała Ci możliwość odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację inwestycji poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Wydatki te mogłeś rozliczać w zeznaniach składanych za lata 2002 – 2004, a jeżeli nie miały one pokrycia w podatku, podlegają one odliczeniu od podatku w zeznaniach podatkowych składanych za lata następne aż do całkowitego ich odliczenia.

W ramach kontynuacji ulgi budowlanej możesz odliczać wydatki budowlane również od dochodu. Dotyczyć będzie Cię to wówczas, gdy w latach 1992 – 1996 nabyłeś prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, a wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992 – 2001. W ramach ulgi budowlanej od dochodu można również odliczać wydatki poniesione od 2002 do 2004 r. aż do całkowitego rozliczenia ulgi nierozliczonej w latach poprzednich.

Jakie dokumenty potwierdzające ulgę?

Wysokość wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, czyli np. faktury, rachunki itp. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania, należy je jednak przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT-D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie będzie Cię dotyczyć jeżeli w stosunku do was sąd orzekł separację.

Załącznik PIT-D na którym rozliczysz ulgę budowlaną, należy dołączyć do zeznania składanego przez Ciebie lub współmałżonka do zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37, bądź w przypadku wspólnego rozliczenia do PIT-36 albo PIT-37.