Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga budowlana odsetkowa

Ulga odsetkowa należy już do kategorii tzw. praw nabytych, co oznacza, że dotyczy tylko kontynuacji wcześniej rozpoczętych ulg.

Dla kogo to odliczenie?

Od dochodu podlegają więc odliczeniu faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od:

1. kredytu (pożyczki) udzielonego: w latach 2002-2006 podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z:

 • budową budynku mieszkalnego
 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku
 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego,

2. kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3. każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w pkt. 1 i 2

– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Odliczenia nie stosuje się:

1. jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystał lub w ramach praw nabytych korzysta, z odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006,

2. do odsetek od kredytów:

 1. udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 2. udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 3. udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 4. udzielonych na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

3. objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

4. wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Limit odliczenia

Odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Jeżeli inwestycja została zakończona:

 • w latach 2002-2007 – limit wynosi 189.000 zł;
 • w roku 2008 – limit wynosi 212.870 zł;
 • w roku 2009 – limit wynosi 243.460 zł;
 • w roku 2010 – limit wynosi 264.810 zł;
 • w latach 2011 – 2016 – limit wynosi 325.990 zł.

Limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych, odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu mieszkaniowego, odpowiednio kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na ich spłatę.

Rozliczenie z małżonkiem

Małżonkowie dokonują odliczenia łącznie dla oboga małżonków. Jeżeli więc opodatkowujesz się indywidualnie – odliczenie takie jest możliwe zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, wówczas wskazujesz w nim proporcję takiego odliczenia, bądź dokonuje je wyłącznie jedno z małżonków.

Wymagane dokumenty

Wysokość zapłaconych odsetek dokumentuje się dowodem wystawionym przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielenia kredytów (pożyczek).

Co w sytuacji, gdy nie starczy dochodu na odliczenia?

Kwota odsetek zapłaconych w roku podatkowym, w części w jakiej nie znajduje pokrycia w dochodzie podatnika, nie przechodzi do odliczenia w następnych latach podatkowych. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie różnica pomiędzy kwotą odsetek przypadającą do odliczenia w pierwszym roku stosowania ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w tym roku. Powstała w ten sposób różnica może być odliczona w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, do którego, gdy po raz pierwszy stosuje się ulgę odsetkową, oprócz załącznika PIT-D dołączasz wówczas oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją (PIT-2K). W kolejnych latach rozliczania ulgi odsetkowej składasz jedynie PIT-D.