Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga inwestycyjna – wydatki na nabycie lub objęcie udziałów ( akcji)

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania, 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej, której ma dotyczyć inwestycja. Warunkiem jest jednak posiadanie przez inwestora co najmniej 5% udziałów (akcji) w ASI lub co najmniej 5% udziałów (akcji) w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia przez podatnika udziałów (akcji) w spółce kapitałowej.

Dla kogo ulga?

Z preferencji będą mogli skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali oraz osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane stawką liniową. Odliczenie będzie przysługiwało w roku poniesienia wydatków do wysokości nieprzekraczającej kwoty 250 000 zł rocznie.

Warunki spełnienia ulgi

Korzystając z preferencji musisz łącznie spełnić cztery warunki:

 • Musisz być wspólnikiem alternatywnej spółki inwestycyjnej, a nabyte lub objęte udziały (akcje) w ASI sfinansowałeś w całości lub w części ze środków europejskich, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje Venture Capital na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj w szczególności:
  • ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (z wyłączeniami),
  • z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (z wyłączeniami),
  • ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  • ze środków na realizację wspólnej polityki rolnej;
  • ze środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
  • ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
  • ze środków pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę”.
 • Zawarłeś umowę inwestycyjną z alternatywną spółką inwestycyjną. W dokumencie tym zostały określone prawa i obowiązki obu podmiotów wynikających z nabycia przez Ciebie udziałów (akcji) w ASI. Alternatywnym rozwiązaniem jest umowa inwestycyjna, regulująca wspólną inwestycję ASI i podatnika w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie pakiet co najmniej 5% udziałów (akcji).
 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia przez Ciebie udziałów (akcji), nie byłeś podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z alternatywną spółką inwestycyjną lub z spółką kapitałową, której dotyczy inwestycja.
 • Będziesz posiadaczem udziałów (akcji), przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy. Musisz pamiętać że w razie ich zbycia przed upływem tego okresu jesteś obowiązany doliczyć odpowiednio poprzednio odliczone kwoty do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym Pit-36, Pit-36L, Pit-37 lub Pit-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT-O.