Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest narzędziem wprowadzonym w celu zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku polskim i międzynarodowym. Ma ona zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w robotyzację produkcji, zwalniając ich z części należnego podatku.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi na robotyzację skorzystasz, jeżeli dochody z Twojej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT 36) oraz podatkiem liniowym (PIT 36L). Nie jest natomiast dostępna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Wraz z deklaracją PIT 36 lub PIT36L składa się informację, według ustalonego wzoru, wykazującą poniesione koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Z tej preferencji może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. W praktyce

Wartość odliczenia

Zgodnie z art. 52jb ustawy PIT podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Kwota odliczenia nie może być jednak wyższa niż kwota dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Będziesz mógł zatem odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na robotyzację. Musisz jednak pamiętać że odliczenia tego dokonasz maksymalnie do kwoty uzyskanego przez Ciebie dochodu z tejże działalności gospodarczej.

Drugą bardzo ważną kwestią, o której musisz pamiętać to, że ulga na robotyzację jest ulgą limitowaną terminowo i ma jedynie zastosowanie tylko do wydatków na robotyzację poniesionych w latach 2022-2026.

W sytuacji gdy w danym roku podatkowym poniesiesz stratę lub uzyskasz dochód w wysokości niższej od przysługujących Ci odliczeń- masz prawo do odliczenia tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Rodzaje wydatków

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację zaliczysz:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wskazanych powyżej;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty związane z leasingiem sprzętu dotyczące robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Natomiast począwszy od 2023 r. nie podlegają rozliczeniu w ramach ulgi wydatki:

 • których mowa w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631), z wyjątkiem działań i aktywów, których prognozowane emisje gazów cieplarnianych są poniżej średniej wartości 10% najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu CO2/t) oraz wartości wskaźnika emisyjności (uprawnienia/t) na lata 2021-2025, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającym zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29);
 • związanych z działalnością: górniczą polegającą na wydobywaniu lub magazynowaniu paliw kopalnych oraz działalnością polegającą na przeróbce, dystrybucji lub spalaniu paliw kopalnych, z wyjątkiem projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz związanej z tym infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które spełniają warunki określone w załączniku III do Wytycznych technicznych KE dotyczących stosowania zasady "Nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01),
 • składowisk odpadów, spalarni odpadów lub instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Czym jest robot przemysłowy?

Definicja robota przemysłowego została zawarta w art. 52jb ust 3 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem przez robota przemysłowego rozumiemy automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Istotne jest, że aby można było mówić o robocie przemysłowym wszystkie wymienione wyżej warunki musza być spełnione łącznie.

Dodatkowo ustawa objaśnia, co należy rozumieć przez maszyny i urządzenia preferencyjne. Są to przede wszystkim:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe;
 • tory jezdne;
 • słupowysięgniki;
 • obrotniki;
 • nastawniki;
 • stacje czyszczące;
 • stacje automatycznego ładowania;
 • stacje załadowcze lub odbiorcze;
 • złącza kolizyjne;
 •  efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT-36 , PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.