Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Jesteś przedsiębiorcą który wspiera sport, kulturę lub edukację? Zgodnie z art. 26ha ustawy o PIT od 2022 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania połowę wydatków poniesionych na te cele. Już w roku 2021 miałeś możliwość zaliczenia całego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, jednak od 1 stycznia 2022r. masz prawo dodatkowo skorzystać z ulgi i zaliczyć dodatkowe 50% wydatków do kosztów podatkowych.

Dla kogo ulga?

Ulga sponsoringowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców:

 • podatników PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, osiągających przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Na czym polega ulga?

Korzystając z ulgi odliczysz od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
-przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty uzyskanego przez Ciebie dochodu w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odliczenia możesz dokonać wyłącznie w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniosłeś wydatki. Nie ma możliwości, przeniesienia go na kolejne lata i odliczenie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku skutkuje przepadnięciem ulgi.

Ulga na działalność sportową

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową zaliczysz wydatki poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. na rzecz klubu działającego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy - tj. na:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 • stypendium sportowego, rozumianego jako jednostronne, bezzwrotne świadczenia pieniężne za osiągniecia określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej, które przyznawane będzie przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego ds. kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe.
 • imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową. O której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wsparcie działalności kulturalnej

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność kulturalną zaliczysz wydatki poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej- muzea, galerie, teatry, biblioteki, orkiestry, centra i ośrodki kultury itp.
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Wydatki na działalność naukową i szkolnictwo

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę zaliczysz wydatki poniesione na finansowanie:

 • stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie przyznanych studentowi lub doktorantowi,
 • opłat za studia podyplomowe za zatrudnionego pracownika,
 • wynagrodzeń dla studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
 • studiów dualnych, czyli studiów o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawcy,
 • wynagrodzeń pracownika będącym absolwentem zatrudnionym za pośrednictwem akademickiego biura karier przez 6 miesięcy.

Dokumentacja wydatków objętych ulgą

Zastosowanie nowej ulgi uwarunkowane jest możliwością zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Istotne jest aby wykazać że dany wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub też miał wpływ na wielkość uzyskanych przychodów oraz był prawidłowo udokumentowany.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT36 , PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS