Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na stworzenie nowego produktu

Ulga na stworzenie nowego produktu inaczej nazywana jest ulgą na prototyp. Ulga ta związana jest z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Umożliwi obniżenie kosztów wytworzenia prototypu, a następnie wdrożenie wynalazku do produkcji.

Dla kogo?

Ulga dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego, niezależnie od formy prowadzenia działalności jak i wielkości obrotów. W obecnej formie nie jest jednak dostępna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

W praktyce z preferencji skorzystają podatnicy, którzy w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie planują dokonanie jego komercjalizacji.

Definicja produkcji próbnej

Przez produkt rozumie się produkt w rozumienie przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usług. Zatem chodzi o wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, jak również półprodukty. Oznacza to, że objęta wsparciem w ramach ulgi będzie produkcja towarów, z wyłączeniem usług.

Przez produkcję próbną rozumiemy, że jest to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Są to więc działania niezbędne do przygotowania produkcji nowego produktu.

Natomiast wprowadzenie na rynek nowego produktu jest działaniem podejmowanym w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych do sprzedaży.

Odliczenie od podstawy opodatkowania

Jako przedsiębiorca będziesz mógł odliczyć kwotę stanowiąca 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość tego odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu. Odliczenia dokonasz w deklaracji PIT-36 w poz. 208 lub PIT-36L w poz. 44.

Warunki skorzystania

Abyś mógł skorzystać z tej ulgi, Twoja produkcja próbna musi być związana z działalnością badawczo-rozwojową. Dokonasz odliczenia, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który dokonujesz odliczenie oraz nie zostały Ci zwrócone w jakiekolwiek formie lub nie odliczyłeś ich już od podstawy obliczenia podatku.

Jeżeli korzystasz jednocześnie z ulgi badawczo-rozwojowej musisz zachować szczególną ostrożność, aby nie dokonać odliczenia tego samego wydatku; pierwszy raz w ramach ulgi B+R, a drugi w ramach ulgi na prototyp.

W sytuacji gdy w danym roku podatkowym poniesiesz stratę lub uzyskasz dochód w wysokości niższej od przysługujących Ci odliczeń- masz prawo do odliczenia tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat.

Wydatki podlegające odliczeniu

Przepisy PIT precyzyjnie określają, jakie wydatki (koszty kwalifikowane) będą uznawane za służące opracowaniu prototypu i wprowadzeniu go na rynek. Należą do nich m.in. koszty poniesione przez podatnika na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, na nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz  koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Z kolej do kosztów kwalifikowanych dotyczących wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się m.in. wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, zezwoleń, homologacji dotyczących nowego produktu powstałego w wyniku działalności B+R, które umożliwią podatnikowi sprzedaż tego produktu.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT-36 , PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS