Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki została przygotowana dla podatników, którzy dokonują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Potocznie zwana ulgą na „Płacyk+”. Podatnicy, którzy do końca roku 2022 ponieśli wydatki na odpłatne nabycie zabytku, wpłaty na fundusz remontowy, różnego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, będą mogli odliczyć część tych kosztów w zeznaniu rocznym. Wraz z uchyleniem pkt 3 w art. 26hb ust 1 ustawy PIT, od 1 stycznia 2023 roku z ulgi na zabytki nie skorzysta się w stosunku do wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, a udziały we własności takiego zabytku nie będą pomniejszać dochodu do opodatkowania.

Kto może skorzystać?

Ulga na zabytek skierowana jest do podatników PIT opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma warunku, aby dochody te musiały pochodzić z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to że z ulgi będą mogli skorzystać również podatnicy którzy uzyskują przychody m.in. z najmu, ze stosunku pracy, z umów zlecenia czy kontraktów menadżerskich. Odliczenie ulgi możliwe będzie w deklaracjach PIT 37, PIT 36, PIT 36L oraz PIT 28.

Wydatki uprawniające do ulgi

W ramach ulgi na zabytki od podstawy do opodatkowania odliczysz następujące wydatki:

 • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków.

Musisz pamiętać, że aby odliczyć wydatki na fundusz remontowy musisz być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku oraz posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową, bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych wpłat w roku podatkowym.

Natomiast, jeżeli chcesz odliczyć wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musisz również być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku. Dodatkowo musisz posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, jeżeli zabytek ten wpisany jest do rejestru zabytków oraz sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, jeżeli zabytek ten znajduje się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Wydatki te powinny być również udokumentowane fakturą vat wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

Od 2023 r. nie odliczamy już od dochodu wydatków na nabycie zabytku.

Pamiętaj więc, że odliczysz jedynie wydatki poniesione na fundusz remontowy oraz prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku podatkowym, w którym prace na danym zabytku zostaną zakończone.

Wydatki nie podlegające odliczeniu

Zgodnie z art. 26hb ust. 9 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej:

 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, np. jeśli podatnik złożył PIT-28 i skorzystał z ulgi na zabytki, to nie może odliczyć tych samych wydatków w PIT-37;
 • zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, np. ulgi termomodernizacyjnej;
 • wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
 • zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Limity odliczenia

Korzystając z preferencji odliczysz od podstawy opodatkowania 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, ulga na zabytki może zostać odliczona w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez siebie proporcji, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na jednego z nich czy na obojga.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym Pit-36, Pit-36L, Pit-37 lub Pit-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT-O.