Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży

Zwana również ulgą na ekspansję lub ulgą marketingową. Jej celem jest wsparcie polskich przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży produktów poszukując nowych rynków zbytu. Dzięki niej od podstawy opodatkowania możesz dwukrotnie odliczyć wydatki, raz rozliczając je jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi.

Do kogo skierowana?

Ulga na ekspansję przeznaczona jest dla przedsiębiorców:

 • podatników PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, osiągających przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca dopuścił do korzystania z ulgi jedynie tych, którzy sprzedają swoje produkty. Produktem są rzeczy wytworzone przez podatnika, materialne i zdolne do samodzielnego występowania w obrocie. Tym samy z preferencji nie mogą skorzystać m.in. podmioty zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży, a także hurtownie. Istotne jest również to, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego rzeczami są jedynie przedmioty materialne. W związku z tym podmioty produkujące rzeczy niematerialne (np. oprogramowania) również nie są uprawnione do skorzystania z ulgi.

Warunki skorzystania z ulgi

Warunkiem który musisz spełnić aby móc odliczyć ulgę na ekspansję jest uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów. Zwiększenie wspomnianej sprzedaży możesz osiągnąć na trzy sposoby. W okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniosłeś koszty zwiększenia przychodów:

 • zwiększyłeś przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
 • osiągnąłeś przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnąłeś przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

W sytuacji, gdy skorzystasz z ulgi na ekspansję a żaden z powyższych warunków wzrostu sprzedaży nie zostanie spełniony, wówczas będziesz zobowiązany doliczyć kwotę uprzednio odliczoną, w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin spełnienia tych warunków. Istotne jest jednak to że ustawodawca nie określił o ile muszą zwiększyć się przychody, co oznacza że wzrost nawet o 1zł jest podstawą do skorzystania z ulgi.

Wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi

Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

 • organizację miejsca wystawowego,
 • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenie ulgi

Ustawodawca określił limit, do jakiego podatnicy będą mogli odliczyć koszty poniesione na ww. wydatki. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 1 000 000 zł w roku podatkowym. Odliczenia dokonujemy od podstawy opodatkowania, w zeznaniu PIT 36 lub PIT 36L za rok podatkowy, w którym ponieśliśmy koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

W sytuacji gdy w danym roku podatkowym poniesiesz stratę lub uzyskasz dochód w wysokości niższej od przysługujących Ci odliczeń- masz prawo do odliczenia tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT-36 , PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.