Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana ulgą na wychowanie dzieci, polega na odliczeniu do podatku kwoty zależnej od okresu wychowywania dziecka w danym roku, a dotyczącej dziecka spełniającego ustawowo określone warunki.

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej?

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tego tytułu będzie Ci przysługiwało, gdy w roku podatkowym:

 1. wykonywałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś funkcję opiekuna prawnego w stosunku do małoletniego dziecka, jeżeli dziecko z Tobą mieszkało;
 2. sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą w stosunku do małoletniego dziecka;
 3. utrzymywałeś pełnoletnie dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 4. utrzymywałeś dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, które uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Możesz więc mieć prawo do ulgi w następujących przypadkach:
  1. ucznia kontynuującego naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  2. maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;
  3. maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  4. studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;
  5. studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje do miesiąca października włącznie;
  6. studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe, doktoranckie – ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy kończy 25 lat.
  7. W przypadku dziecka małoletniego możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej nie została uzależniona od nauki dziecka, czyli niezależnie od tego czy dziecko się uczy czy też nie – ulga co do zasady Ci przysługuje.
 5. z ulgi skorzystasz również, gdy osiągnąłeś dochody opodatkowane wg skali podatkowej;
 6. wychowywałeś jedno dziecko – o ile Twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:
  1. 112.000 zł w przypadku, gdy pozostawałeś przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody Twoje i małżonka),
  2. 112.000 zł w przypadku, gdy byłeś osobą samotnie wychowującą dziecko,
  3. 56.000 zł w przypadku, gdy nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;
 7. wychowywałeś dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez Ciebie dochodów;
 8. podlegałeś w roku podatkowym, za który dokonujesz rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga będzie dotyczyła zarówno, gdy jesteś polskim rezydentem podatkowym jak i nierezydentem).

Jakie dokumenty są potrzebne aby nabyć prawo do ulgi prorodzinnej?

W zasadzie tylko na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia tj.:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Jakie kwoty odliczenia przysługują?

Przy odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, gdzie miałeś prawo takiego odliczenia w stosunku do:

 1. jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
 2. dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
 3. trojga i więcej dzieci – kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi będzie dotyczyć was, gdy jesteście rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka albo gdy pełnicie funkcję rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą wam roczną kwotę odliczenia, możecie odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez was proporcji. W przypadku, gdy nie jesteście zgodni w tej kwestii, to każdemu z was przysługuje odliczenie w częściach równych, tj. w kwocie stanowiącej połowę przysługującej na każde dziecko kwoty.

W przypadku, gdy dziecko będące pod waszą opieką z jakiś przyczyn zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i może to nastąpić w trakcie miesiąca – każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim opieki. Zasada ta nie będzie was dotyczyć w przypadku rozwodu, ponieważ nie ma w tym wypadku obowiązku ani możliwości podzielenia ulgi na dni.

W przypadku wychowywania większej ilości dzieci brak jest limitu dochodu a roczna kwota ulgi może wyglądać następująco:

 • jedno dziecko: 1 112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2 224,08 zł (2 x 1 112,04),
 • troje dzieci: 4 224,12 zł (2 224,08 + 2 000,04),
 • czworo dzieci: 6 924,12 zł (2 224,08 + 2 000,04 + 2 700,00)

Kiedy ulga nie przysługuje?

Odliczenie nie będzie Ci przysługiwać już od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński

Z ulgi prorodzinnej nie skorzystasz również, gdy Twoje dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku albo podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Nie będziesz miał również prawa do ulgi, jeżeli Twoje pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Niemczech) w kwocie większej niż 3.089 zł.

Gdzie wykazujesz ulgę w zeznaniu podatkowym?

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykażesz w swoim zeznaniu podatkowym tylko w przypadku rozliczenia się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych tj.:

 • deklaracja PIT-37
 • deklaracja PIT-36,

a także w załączniku PIT-O, który dołączysz do swojego zeznania – należy tu również wypełnić (oprócz kwoty przysługującej ulgi) numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Jeżeli opodatkowujesz się wspólnie z małżonkiem składacie jeden PIT-O. W przypadku, gdy obojgu z was przysługuje ulga, ale chcielibyście skorzystać z rozliczenia indywidualnego, to każde z was składa odrębny załącznik z zaznaczeniem opcji “cały rok” i odpowiednio wprowadza kwotę odliczenia. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, to drugi nie dołącza PIT-0 do swojego zeznania.

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

Może zdarzyć się tak, że zabraknie wam podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W tym przypadku masz prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu.

Istotną informacją jest, że nie możesz uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-28, w zeznaniu tym bowiem wykazujesz przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu, które opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym,
 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-36L w zeznaniu tym wykazujesz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,
 • wykazałeś je jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A – w deklaracjach tych wskazujesz bowiem składki zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Dodatkowo zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez was składek, które podlegają odliczeniu. Wyjątkiem są składki odliczone od przychodu zwolnionego z tytułu tzw. ulgi dla młodych, je również będziesz mógł zaliczyć do limitu tego dodatkowego zwrotu.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez Was jako rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek możesz również skorzystać, gdy owdowiałeś w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykażesz w części K w deklaracji rocznej PIT-36 lub części H w deklaracji rocznej PIT-37.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020