Do wykorzystania ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna inaczej ulga na wychowanie dzieci, w PIT-37, PIT-36 i PIT-O (PIT-0). Zobacz, czy masz prawo dokonać odliczenia z tego tytułu.

Skorzystaj z PIT Format 2017 i wyślij swoją deklarację już dziś

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana ulgą na wychowanie dzieci, polega na odliczeniu do podatku kwoty zależnej od okresu wychowywania dziecka w danym roku, a dotyczącej dziecka spełniającego ustawowo określone warunki.

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej?

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tego tytułu będzie Ci przysługiwało, gdy w roku podatkowym:

 1. wykonywałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś funkcję opiekuna prawnego w stosunku do małoletniego dziecka, jeżeli dziecko z Tobą mieszkało;
 2. sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą w stosunku do małoletniego dziecka;
 3. utrzymywałeś pełnoletnie dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 4. utrzymywałeś dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, które uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Możesz więc mieć prawo do ulgi w następujących przypadkach:
  1. ucznia kontynuującego naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  2. maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;
  3. maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  4. studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;
  5. studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje do miesiąca października włącznie;
  6. studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe, doktoranckie – ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy kończy 25 lat.
  7. W przypadku dziecka małoletniego możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej nie została uzależniona od nauki dziecka, czyli niezależnie od tego czy dziecko się uczy czy też nie – ulga co do zasady Ci przysługuje.
 5. z ulgi skorzystasz również, gdy osiągnąłeś dochody opodatkowane wg skali podatkowej;
 6. wychowywałeś jedno dziecko – o ile Twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:
  1. 112.000 zł w przypadku, gdy pozostawałeś przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody Twoje i małżonka),
  2. 112.000 zł w przypadku, gdy byłeś osobą samotnie wychowującą dziecko,
  3. 56.000 zł w przypadku, gdy nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;
 7. wychowywałeś dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez Ciebie dochodów;
 8. podlegałeś w roku podatkowym, za który dokonujesz rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga będzie dotyczyła zarówno, gdy jesteś polskim rezydentem podatkowym jak i nierezydentem).

Jakie dokumenty są potrzebne aby nabyć prawo do ulgi prorodzinnej?

W zasadzie tylko na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia tj.:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jakie kwoty odliczenia przysługują?

Przy odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, gdzie miałeś prawo takiego odliczenia w stosunku do:

 1. jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
 2. dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
 3. trojga i więcej dzieci – kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi będzie dotyczyć was, gdy jesteście rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka albo gdy pełnicie funkcję rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą wam roczną kwotę odliczenia, możecie odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez was proporcji. W przypadku, gdy nie jesteście zgodni w tej kwestii, to każdemu z was przysługuje odliczenie w częściach równych, tj. w kwocie stanowiącej połowę przysługującej na każde dziecko kwoty.

W przypadku, gdy dziecko będące pod waszą opieką z jakiś przyczyn zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i może to nastąpić w trakcie miesiąca – każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim opieki. Zasada ta nie będzie was dotyczyć w przypadku rozwodu, ponieważ nie ma w tym wypadku obowiązku ani możliwości podzielenia ulgi na dni.

W przypadku wychowywania większej ilości dzieci brak jest limitu dochodu a roczna kwota ulgi może wyglądać następująco:

 • jedno dziecko: 1 112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2 224,08 zł (2 x 1 112,04),
 • troje dzieci: 4 224,12 zł (2 224,08 + 2 000,04),
 • czworo dzieci: 6 924,12 zł (2 224,08 + 2 000,04 + 2 700,00)

Kiedy ulga nie przysługuje?

Odliczenie nie będzie Ci przysługiwać już od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński

Z ulgi prorodzinnej nie skorzystasz również, gdy Twoje dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku albo podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Nie będziesz miał również prawa do ulgi, jeżeli Twoje pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Niemczech) w kwocie większej niż 3.089 zł.

Gdzie wykazujesz ulgę w zeznaniu podatkowym?

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykażesz w swoim zeznaniu podatkowym tylko w przypadku rozliczenia się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych tj.:

 • deklaracja PIT-37
 • deklaracja PIT-36,

a także w załączniku PIT-O, który dołączysz do swojego zeznania – należy tu również wypełnić (oprócz kwoty przysługującej ulgi) numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Jeżeli opodatkowujesz się wspólnie z małżonkiem składacie jeden PIT-O. W przypadku, gdy obojgu z was przysługuje ulga, ale chcielibyście skorzystać z rozliczenia indywidualnego, to każde z was składa odrębny załącznik z zaznaczeniem opcji “cały rok” i odpowiednio wprowadza kwotę odliczenia. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, to drugi nie dołącza PIT-0 do swojego zeznania.

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

Może zdarzyć się tak, że zabraknie wam podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W tym przypadku masz prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu.

Istotną informacją jest, że nie możesz uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-28, w zeznaniu tym bowiem wykazujesz przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu, które opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym,
 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-36L w zeznaniu tym wykazujesz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,
 • wykazałeś je jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A – w deklaracjach tych wskazujesz bowiem składki zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dodatkowo zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez was składek, które podlegają odliczeniu.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez Was jako rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek możesz również skorzystać, gdy owdowiałeś w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykażesz w części K w deklaracji rocznej PIT-36 lub części H w deklaracji rocznej PIT-37.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2018 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2018 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2018 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2017 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2018
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2017 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2018 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2017 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2017 online, także pit-37 i inne pity 2017