Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana ulgą na wychowanie dzieci, polega na odliczeniu do podatku kwoty zależnej od okresu wychowywania dziecka w danym roku, a dotyczącej dziecka spełniającego ustawowo określone warunki.

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej?

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tego tytułu będzie Ci przysługiwało, gdy w roku podatkowym:

 1. wykonywałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś funkcję opiekuna prawnego w stosunku do małoletniego dziecka, jeżeli dziecko z Tobą mieszkało;
 2. sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą w stosunku do małoletniego dziecka;
 3. utrzymywałeś pełnoletnie dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 4. utrzymywałeś dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, które uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Możesz więc mieć prawo do ulgi w następujących przypadkach:
  1. ucznia kontynuującego naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  2. maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;
  3. maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
  4. studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;
  5. studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje do miesiąca października włącznie;
  6. studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe, doktoranckie – ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy kończy 25 lat.
  7. W przypadku dziecka małoletniego możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej nie została uzależniona od nauki dziecka, czyli niezależnie od tego czy dziecko się uczy czy też nie – ulga co do zasady Ci przysługuje.
 5. z ulgi skorzystasz również, gdy osiągnąłeś dochody opodatkowane wg skali podatkowej;
 6. wychowywałeś jedno dziecko – o ile Twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:
  1. 112.000 zł w przypadku, gdy pozostawałeś przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody Twoje i małżonka),
  2. 112.000 zł w przypadku, gdy byłeś osobą samotnie wychowującą dziecko,
  3. 56.000 zł w przypadku, gdy nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

  Od 2023 r. ograniczenia te nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka, posiadającego:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

  Bez znaczenia jest też tu, w której części roku dochody te zostały uzyskane, zmiana obowiązuje bowiem w stosunku do całego roku.

 7. wychowywałeś dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez Ciebie dochodów;
 8. podlegałeś w roku podatkowym, za który dokonujesz rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga będzie dotyczyła zarówno, gdy jesteś polskim rezydentem podatkowym jak i nierezydentem).

Jakie dokumenty są potrzebne aby nabyć prawo do ulgi prorodzinnej?

W zasadzie tylko na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia tj.:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Jakie kwoty odliczenia przysługują?

Przy odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, gdzie miałeś prawo takiego odliczenia w stosunku do:

 1. jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
 2. dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
 3. trojga i więcej dzieci – kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi będzie dotyczyć was, gdy jesteście rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka albo gdy pełnicie funkcję rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą wam roczną kwotę odliczenia, możecie odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez was proporcji. W przypadku, gdy nie jesteście zgodni w tej kwestii, to każdemu z was przysługuje odliczenie w częściach równych, tj. w kwocie stanowiącej połowę przysługującej na każde dziecko kwoty.

W przypadku, gdy dziecko będące pod waszą opieką z jakiś przyczyn zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i może to nastąpić w trakcie miesiąca – każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim opieki. Zasada ta nie będzie was dotyczyć w przypadku rozwodu, ponieważ nie ma w tym wypadku obowiązku ani możliwości podzielenia ulgi na dni.

W przypadku wychowywania większej ilości dzieci brak jest limitu dochodu a roczna kwota ulgi może wyglądać następująco:

 • jedno dziecko: 1 112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2 224,08 zł (2 x 1 112,04),
 • troje dzieci: 4 224,12 zł (2 224,08 + 2 000,04),
 • czworo dzieci: 6 924,12 zł (2 224,08 + 2 000,04 + 2 700,00)

Kiedy ulga nie przysługuje?

Odliczenie nie będzie Ci przysługiwać już od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński

Z ulgi prorodzinnej nie skorzystasz również, gdy Twoje dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku albo podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Nie będziesz miał również prawa do ulgi, jeżeli Twoje pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Niemczech) w kwocie większej niż 3.089 zł.

Gdzie wykazujesz ulgę w zeznaniu podatkowym?

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykażesz w swoim zeznaniu podatkowym tylko w przypadku rozliczenia się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych tj.:

 • deklaracja PIT-37
 • deklaracja PIT-36,

a także w załączniku PIT-O, który dołączysz do swojego zeznania – należy tu również wypełnić (oprócz kwoty przysługującej ulgi) numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Jeżeli opodatkowujesz się wspólnie z małżonkiem składacie jeden PIT-O. W przypadku, gdy obojgu z was przysługuje ulga, ale chcielibyście skorzystać z rozliczenia indywidualnego, to każde z was składa odrębny załącznik z zaznaczeniem opcji “cały rok” i odpowiednio wprowadza kwotę odliczenia. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, to drugi nie dołącza PIT-0 do swojego zeznania.

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

Może zdarzyć się tak, że zabraknie wam podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W tym przypadku masz prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Istotną informacją jest, że nie możesz uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-28, w zeznaniu tym bowiem wykazujesz przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu, które opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym,
 • odliczyłeś w zeznaniu PIT-36L w zeznaniu tym wykazujesz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,
 • wykazałeś je jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A – w deklaracjach tych wskazujesz bowiem składki zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Dodatkowo zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez was składek, które podlegają odliczeniu. Wyjątkiem są składki odliczone od przychodu zwolnionego z tytułu tzw. ulgi dla młodych, je również będziesz mógł zaliczyć do limitu tego dodatkowego zwrotu.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez Was jako rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek możesz również skorzystać, gdy owdowiałeś w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykażesz w części M w deklaracji rocznej PIT-36 lub części I w deklaracji rocznej PIT-37.