Odlicz wydatki na rehabilitację

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz osobę niepełnosprawną na utrzymaniu i ponosisz z tego tytułu wydatki, możesz obniżyć swój przychód lub dochód, o niektóre z tych wydatków.

Wypełnij PIT 2017 korzystając z ulgi rehabilitacyjnej

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ulga rehabilitacyjna

Jest to kolejna ulga, którą możesz odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym. Jeżeli więc w roku podatkowym poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych możesz wykazać je w swoim zeznaniu podatkowym.

Kogo dotyczy możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Jeżeli jesteś osobą, która posiada status osoby niepełnosprawnej i posiadasz:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r

to jak najbardziej możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodu niektóre z wydatków.

Z tej ulgi skorzystasz również, gdy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i ponosisz z tego tytułu wydatki. Takimi osobami mogą być: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie a także rodzice lub rodzice współmałżonka, rodzeństwo, synowa itp. – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

W przypadku, gdy oboje (czyli z drugim rodzicem) utrzymujecie wasze niepełnosprawne dziecko niezależnie czy pozostajecie w związku małżeńskim czy też nie, przysługuje wam prawo do ulgi rehabilitacyjnej w faktycznej wysokości poniesionych przez was wydatków. jednakże w przypadku, gdy wydatki są ograniczone limitem kwotowym to każdy z was przysługuje własny limit.

Dodatkowo abyś mógł skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinieneś:

 • uzyskać przychody (dochody) opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • ponieść wydatki kwalifikujące Cię do wydatków na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki te nie zostały sfinalizowane (dofinansowane) ze środków:
  1. ZFRON – zakładowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych
  2. ZFA – zakładowy fundusz aktywności
  3. PFRON – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  4. NFZ – narodowy fundusz zdrowia
  5. ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ani zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Skorzystasz również z tej ulgi, jeżeli jesteś w stanie udokumentować poniesione wydatki. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, które muszą zawierać takie szczegóły:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Dowodem tym nie musi być faktura VAT. Może to być również np. rachunek, umowa lub dowód zapłaty.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Wydatki podlegające uldze rehabilitacyjnej można podzielić na dwie kategorie:

1. LIMITOWANE – czyli takie, które możesz odliczyć do wysokości pewnego limitu

Należą dzo nich następujące wydatki:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie jakie Ci przysługuje jest w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub gdy na Twoim utrzymaniu są osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku 2.280 zł;
 • zakup leków – przy tych wydatkach odliczyć możesz kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

2. NIELIMITOWANE – gdzie masz prawo odliczyć co do zasady całą wartość poniesionych kosztów.

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych, które są stosowne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Informacje dodatkowe dotyczące udokumentowania wydatków.

Nie ma znaczenia, gdzie dokonałeś wydatku, czy było to w kraju czy za granicą. Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na polskie złote stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Dodatkowo obowiązek udokumentowania nie dotyczy wydatków związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,
 • używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub gdy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej jesteś obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, czyli np:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Sposób odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na cele rehabilitacyjne możesz odliczyć w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Co do zasady odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym znajduje się informacja, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji możesz odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:

 • dochodu – w przypadku, gdy opodatkowujesz się według skali podatkowej i uzyskujesz dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej. Stosownych odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub w deklaracji PIT-36.
 • przychodu – w przypadku opodatkowania się przez Ciebie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (w tym uzyskujesz przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym). Odliczeń w tym przypadku dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-28.

Dodatkowo jesteś zobowiązany do dołączenia do swojego zeznania podatkowego załącznika PIT-0, gdzie wykażesz poniesione wydatki.

Jeżeli jesteś uprawniony do ulgi rehabilitacyjnej, a prowadzisz działalność gospodarczą i/lub osiągasz przychody z najmu – to możesz odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub przy obliczaniu ryczałtu.

W pozostałych przypadkach, gdy dochody są opodatkowane według skali podatkowej (np. z emerytury/renty, umów zlecenia i o dzieło) możesz skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku, w składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2018 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2018 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2018 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2017 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2018
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2017 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2018 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2017 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2017 online, także pit-37 i inne pity 2017