Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga rehabilitacyjna

Jest to kolejna ulga, którą możesz odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym. Jeżeli więc w roku podatkowym poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych możesz wykazać je w swoim zeznaniu podatkowym.

Kogo dotyczy możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Jeżeli jesteś osobą, która posiada status osoby niepełnosprawnej i posiadasz:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r

to jak najbardziej możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodu niektóre z wydatków.

Z tej ulgi skorzystasz również, gdy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i ponosisz z tego tytułu wydatki. Takimi osobami mogą być: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie a także rodzice lub rodzice współmałżonka, rodzeństwo, synowa itp. – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

W przypadku, gdy oboje (czyli z drugim rodzicem) utrzymujecie wasze niepełnosprawne dziecko niezależnie czy pozostajecie w związku małżeńskim czy też nie, przysługuje wam prawo do ulgi rehabilitacyjnej w faktycznej wysokości poniesionych przez was wydatków. jednakże w przypadku, gdy wydatki są ograniczone limitem kwotowym to każdy z was przysługuje własny limit.

Dodatkowo abyś mógł skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinieneś:

 • uzyskać przychody (dochody) opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • ponieść wydatki kwalifikujące Cię do wydatków na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki te nie zostały sfinalizowane (dofinansowane) ze środków:
  1. ZFRON – zakładowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych
  2. ZFA – zakładowy fundusz aktywności
  3. PFRON – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  4. NFZ – narodowy fundusz zdrowia
  5. ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ani zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Skorzystasz również z tej ulgi, jeżeli jesteś w stanie udokumentować poniesione wydatki. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, które muszą zawierać takie szczegóły:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Dowodem tym nie musi być faktura VAT. Może to być również np. rachunek, umowa lub dowód zapłaty.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Wydatki podlegające uldze rehabilitacyjnej można podzielić na dwie kategorie:

1. LIMITOWANE – czyli takie, które możesz odliczyć do wysokości pewnego limitu

Należą dzo nich następujące wydatki:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie jakie Ci przysługuje jest w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub gdy na Twoim utrzymaniu są osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku 2.280 zł;
 • zakup leków – przy tych wydatkach odliczyć możesz kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

2. NIELIMITOWANE – gdzie masz prawo odliczyć co do zasady całą wartość poniesionych kosztów.

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych, które są stosowne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Informacje dodatkowe dotyczące udokumentowania wydatków.

Nie ma znaczenia, gdzie dokonałeś wydatku, czy było to w kraju czy za granicą. Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na polskie złote stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Dodatkowo obowiązek udokumentowania nie dotyczy wydatków związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,
 • używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub gdy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej jesteś obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, czyli np:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Sposób odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na cele rehabilitacyjne możesz odliczyć w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Co do zasady odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym znajduje się informacja, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji możesz odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:

 • dochodu – w przypadku, gdy opodatkowujesz się według skali podatkowej i uzyskujesz dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej. Stosownych odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub w deklaracji PIT-36.
 • przychodu – w przypadku opodatkowania się przez Ciebie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (w tym uzyskujesz przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym). Odliczeń w tym przypadku dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-28.

Dodatkowo jesteś zobowiązany do dołączenia do swojego zeznania podatkowego załącznika PIT-0, gdzie wykażesz poniesione wydatki.

Jeżeli jesteś uprawniony do ulgi rehabilitacyjnej, a prowadzisz działalność gospodarczą i/lub osiągasz przychody z najmu – to możesz odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub przy obliczaniu ryczałtu.

W pozostałych przypadkach, gdy dochody są opodatkowane według skali podatkowej (np. z emerytury/renty, umów zlecenia i o dzieło) możesz skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku, w składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020