Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga technologiczna

Prowadzisz działalność gospodarczą? A dodatkowo nabywałeś nowe technologie w ostatnich latach? Wiedz, że będziesz miał możliwość odliczenia od dochodu połowę poniesionych wydatków właśnie na te cele. Ulga na nabycie nowych technologii w chwili obecnej istnieje tylko na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że możesz z niej skorzystać tylko w przypadku, gdy kontynuujesz jej odliczanie. Od 1 stycznia 2016 obowiązuje już nowa ulga – jest to tzw. ulga B+R (badawczo-rozwojowa).

Co to są właściwie nowe technologie?

Wyjdźmy więc od definicji – nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).

Dodatkowo należy przyjąć, że niezależność jednostki naukowej, która wydaje opinię ma polegać na braku jej powiązań kapitałowych i osobowych z jednostką naukową, będącą twórcą nowej technologii.

Kto skorzystał z tej ulgi?

Z ulgi tej skorzystałeś, gdy:

 1. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (18% lub 32%)
 2. poniosłeś w roku podatkowym 2020 wydatki na nabycie nowych technologii, tj. prawo do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystałeś z tych praw z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (nie będzie się tu wliczał wkład poniesionych wydatków na nabycie infrastruktury technicznej)
 3. w roku dokonywania odliczeń lub w roku poprzednim nie prowadziłeś działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jakie kwoty odliczenia są możliwe?

Aby ustalić wielkość odliczenia potrzebna jest kwota wydatków poniesionych przez Ciebie na nabycie nowej technologii, uwzględnionej w wartość początkową bądź w część, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu, najwcześniej w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona Tobie w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli dokonałeś przedpłat na poczet powyższych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadziłeś nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – to uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Istotne jest, aby kwota odliczenia, która związana jest z nabyciem nowej technologii nie przekroczyła 50% kwoty ustalonej w wyżej wymieniony sposób. Kwota ta nie może również przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez Ciebie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Jak wygląda odliczenie?

Odliczenia dokonasz w deklaracji PIT-36 a także w załączniku PIT-O w części B składanym za rok, w którym poniosłeś wydatki na nabycie nowych technologii.

Jeżeli w roku podatkowy osiągnąłeś stratę albo wielkość uzyskanego przez Ciebie dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługującego odliczenia – to w tej sytuacji przysługujące Ci odliczenie odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części, dokonujesz w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku, gdy po dacie złożenia swojego zeznania podatkowego otrzymałeś opinię jednostki naukowej potwierdzającą, że nabyte wartości niematerialne i prawne, które wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią nowe technologie, masz prawo do skorzystania z ulgi poprzez złożenie korekty deklaracji.

Podstawę abyś mógł skorzystać z odliczenia stanowią: dowody poniesienia wydatków oraz opinia jednostki naukowej.

Kiedy możesz stracić prawo do odliczenia?

Może się to stać, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadziłeś nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzieliłeś w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do niej, ale jest pewien wyjątek – nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • ogłosiłeś upadłość obejmującą likwidację majątku, lub gdy został postawiony stan o likwidacji,
 • otrzymałeś zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli któraś z wyżej wymienionych okoliczności powstała, to jesteś obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym okoliczności te wystąpiły, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo. A w przypadku poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.ł

Jeżeli natomiast otrzymałeś zwrot wydatków – kwotę odliczeń, do której utraciłeś prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Co ważne, jeżeli skorzystałeś z ulgi na nabycie nowej technologii i dokonałeś stosownych odliczenia od dochodu, to odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej „nowej technologii” możesz zaliczać do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020