Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga technologiczna

Prowadzisz działalność gospodarczą? A dodatkowo nabywałeś nowe technologie w ostatnich latach? Wiedz, że będziesz miał możliwość odliczenia od dochodu połowę poniesionych wydatków właśnie na te cele. Ulga na nabycie nowych technologii w chwili obecnej istnieje tylko na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że możesz z niej skorzystać tylko w przypadku, gdy kontynuujesz jej odliczanie. Od 1 stycznia 2016 obowiązuje już nowa ulga – jest to tzw. ulga B+R (badawczo-rozwojowa).

Co to są właściwie nowe technologie?

Wyjdźmy więc od definicji – nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).

Dodatkowo należy przyjąć, że niezależność jednostki naukowej, która wydaje opinię ma polegać na braku jej powiązań kapitałowych i osobowych z jednostką naukową, będącą twórcą nowej technologii.

Kto skorzystał z tej ulgi?

Z ulgi tej skorzystałeś, gdy:

 1. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (12% lub 32%)
 2. poniosłeś w roku podatkowym 2023 wydatki na nabycie nowych technologii, tj. prawo do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystałeś z tych praw z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (nie będzie się tu wliczał wkład poniesionych wydatków na nabycie infrastruktury technicznej)
 3. w roku dokonywania odliczeń lub w roku poprzednim nie prowadziłeś działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jakie kwoty odliczenia są możliwe?

Aby ustalić wielkość odliczenia potrzebna jest kwota wydatków poniesionych przez Ciebie na nabycie nowej technologii, uwzględnionej w wartość początkową bądź w część, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu, najwcześniej w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona Tobie w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli dokonałeś przedpłat na poczet powyższych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadziłeś nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – to uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Istotne jest, aby kwota odliczenia, która związana jest z nabyciem nowej technologii nie przekroczyła 50% kwoty ustalonej w wyżej wymieniony sposób. Kwota ta nie może również przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez Ciebie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Jak wygląda odliczenie?

Odliczenia dokonasz w deklaracji PIT-36 a także w załączniku PIT-O w części B składanym za rok, w którym poniosłeś wydatki na nabycie nowych technologii.

Jeżeli w roku podatkowy osiągnąłeś stratę albo wielkość uzyskanego przez Ciebie dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługującego odliczenia – to w tej sytuacji przysługujące Ci odliczenie odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części, dokonujesz w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku, gdy po dacie złożenia swojego zeznania podatkowego otrzymałeś opinię jednostki naukowej potwierdzającą, że nabyte wartości niematerialne i prawne, które wprowadziłeś do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią nowe technologie, masz prawo do skorzystania z ulgi poprzez złożenie korekty deklaracji.

Podstawę abyś mógł skorzystać z odliczenia stanowią: dowody poniesienia wydatków oraz opinia jednostki naukowej.

Kiedy możesz stracić prawo do odliczenia?

Może się to stać, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadziłeś nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzieliłeś w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do niej, ale jest pewien wyjątek – nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • ogłosiłeś upadłość obejmującą likwidację majątku, lub gdy został postawiony stan o likwidacji,
 • otrzymałeś zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli któraś z wyżej wymienionych okoliczności powstała, to jesteś obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym okoliczności te wystąpiły, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo. A w przypadku poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.ł

Jeżeli natomiast otrzymałeś zwrot wydatków – kwotę odliczeń, do której utraciłeś prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Co ważne, jeżeli skorzystałeś z ulgi na nabycie nowej technologii i dokonałeś stosownych odliczenia od dochodu, to odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej „nowej technologii” możesz zaliczać do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości.