Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na wyszkolenie uczniów

Ulga na wyszkolenie uczniów nazywana również ulgą uczniowską została zlikwidowana w 2004 r. Możesz z niej nadal korzystać, jednakże tylko na zasadzie praw nabytych (art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz gdy spełniłeś warunki niezbędne do jej nabycia przed końcem 2003 r.

Ulga ta polega na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę określoną w decyzji urzędu skarbowego. Obniżenie natomiast podatku jest możliwe od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi na wyszkolenie uczniów możesz skorzystać, gdy ulga ta została przyznana Ci na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Odliczeniu z tego tytułu podlegają kwoty ulg przyznanych przed dniem 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 r., jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie przepisów regulujących prawa nabyte po dniu 1 stycznia 2006 r.

Tak więc z ulgi skorzystasz, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, w tym również gdy jesteś spadkobiercą, który kontynuuje działalność gospodarczą. Skorzystasz również w przypadku, gdy jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej lub w spółce prawa handlowego (za wyjątkiem spółki partnerskiej). Jednakże jest pewien warunek, iż przed 01 stycznia 2004 r.:

 • podpisałeś z uczniami lub szkołami właściwe umowy i rozpoczęły one praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004,
 • nabyłeś prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej (na podstawie decyzji urzędu skarbowego), a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2004 r.

Jakie są warunki przyznania ulgi?

Aby skorzystać z ulgi muszą być spełniać następujące warunki:

 • musisz posiadać uprawnienia do szkolenia uczniów (Ty lub jeden ze wspólników lub Twój pracownik (spółki)),
 • zakończenie szkolenia było z pozytywnym wynikiem egzaminu,
 • szkolenie uczniów na podstawie zawartej z nimi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego albo prowadzenie – na podstawie zawartej ze szkołą umowy o „praktyczną naukę zawodu” (pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy) – zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe,
 • złożyłeś wniosek o przyznanie ulgi do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania w terminie miesiąca, od daty:
  1. złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu (szkolenie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej z uczniem), albo
  2. zakończenia przez ucznia odbywania u Ciebie praktycznej nauki zawodu (szkolenie na podstawie umowy zawartej ze szkołą).

Wniosek o ulgę uczniowską musiał zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia oraz datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania praktycznej nauki zawodu.

Natomiast za datę złożenia egzaminu można uznać datę określoną na dyplomie ucznia, czyli datę wydania dyplomu (pismo MF z dnia 22 listopada 2004 r. PB2/MW-033-0416-1701/04 – lex 3718).

Termin do złożenia wniosku o ulgę uczniowską jest przywracalny. W razie uchybienia terminu stosuje się przepisy O.P. (art. 162-164 op).

Ulga uczniowska nie będzie Ci przysługiwała za wyszkolenie pracownika, który jest już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>

Odliczenie ulgi

W przypadku ulgi uczniowskiej jest ona limitowana, czyli jej wysokość zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę i może być do 24 miesięcy i jest to kwota 4.896,18 zł i powyżej 24 miesięcy i jest to kwota 8.160,31 zł. Kwota ulgi określana jest za wyszkolenie jednego pracownika bądź ucznia i nie podlega już ona waloryzacji, jest to maksymalna kwota jaką można odliczyć.

Wcześniej ustalając kwotę ulgi powinieneś przyjąć kwotę obowiązującą w miesiącu, w którym zakończyłeś szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu ucznia (pracownik).

Dodatkowo kwoty ulgi mogłeś podwyższysz o 20%, ale w przypadku, gdy w danym roku podatkowym zakończyłeś szkolenie więcej niż 1 pracownika lub ucznia, przy czym podwyżka ta przysługiwała z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.

Jeżeli nabyłeś prawo do ulgi uczniowskiej – na zasadzie praw nabytych to wiedz, iż nie ma czasowego ograniczenia tego odliczenia, czyli możesz skorzystać z ulgi, aż do momentu jej pełnego odliczenia.

W przypadku, gdy jesteś opodatkowany na zasadach ogólnych, obniżasz o kwotę ulgi podatek dochodowy, wyliczony przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast jeżeli jesteś opodatkowany w formie zryczałtowanej o kwotę przyznanej ulgi zmniejszysz zryczałtowany podatek dochodowy.

W przypadku, gdy zmieniłeś sposób opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy a nabyłeś prawo do skorzystania z ulgi na wyszkolenie uczniów, musisz wiedzieć że nie odliczysz tej ulgi w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L. Takie odliczenie będzie możliwe tylko w przypadku, gdy uzyskujesz dochody, które nie są opodatkowane podatkiem liniowym.

Odliczenie z tytułu ulgi uczniowskiej wykazuje się w załączniku PIT-0 (PIT-O) w części C – „ODLICZENIA OD PODATKU”. Załącznik ten składasz do zeznań PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.