Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na wyszkolenie uczniów

Ulga na wyszkolenie uczniów nazywana również ulgą uczniowską została zlikwidowana w 2004 r. Możesz z niej nadal korzystać, jednakże tylko na zasadzie praw nabytych (art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz gdy spełniłeś warunki niezbędne do jej nabycia przed końcem 2003 r.

Ulga ta polega na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę określoną w decyzji urzędu skarbowego. Obniżenie natomiast podatku jest możliwe od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi na wyszkolenie uczniów możesz skorzystać, gdy ulga ta została przyznana Ci na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Odliczeniu z tego tytułu podlegają kwoty ulg przyznanych przed dniem 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 r., jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie przepisów regulujących prawa nabyte po dniu 1 stycznia 2006 r.

Tak więc z ulgi skorzystasz, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, w tym również gdy jesteś spadkobiercą, który kontynuuje działalność gospodarczą. Skorzystasz również w przypadku, gdy jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej lub w spółce prawa handlowego (za wyjątkiem spółki partnerskiej). Jednakże jest pewien warunek, iż przed 01 stycznia 2004 r.:

 • podpisałeś z uczniami lub szkołami właściwe umowy i rozpoczęły one praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004,
 • nabyłeś prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej (na podstawie decyzji urzędu skarbowego), a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2004 r.

Jakie są warunki przyznania ulgi?

Aby skorzystać z ulgi muszą być spełniać następujące warunki:

 • musisz posiadać uprawnienia do szkolenia uczniów (Ty lub jeden ze wspólników lub Twój pracownik (spółki)),
 • zakończenie szkolenia było z pozytywnym wynikiem egzaminu,
 • szkolenie uczniów na podstawie zawartej z nimi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego albo prowadzenie – na podstawie zawartej ze szkołą umowy o „praktyczną naukę zawodu” (pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy) – zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe,
 • złożyłeś wniosek o przyznanie ulgi do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania w terminie miesiąca, od daty:
  1. złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu (szkolenie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej z uczniem), albo
  2. zakończenia przez ucznia odbywania u Ciebie praktycznej nauki zawodu (szkolenie na podstawie umowy zawartej ze szkołą).

Wniosek o ulgę uczniowską musiał zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia oraz datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania praktycznej nauki zawodu.

Natomiast za datę złożenia egzaminu można uznać datę określoną na dyplomie ucznia, czyli datę wydania dyplomu (pismo MF z dnia 22 listopada 2004 r. PB2/MW-033-0416-1701/04 – lex 3718).

Termin do złożenia wniosku o ulgę uczniowską jest przywracalny. W razie uchybienia terminu stosuje się przepisy O.P. (art. 162-164 op).

Ulga uczniowska nie będzie Ci przysługiwała za wyszkolenie pracownika, który jest już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Odliczenie ulgi

W przypadku ulgi uczniowskiej jest ona limitowana, czyli jej wysokość zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę i może być do 24 miesięcy i jest to kwota 4.896,18 zł i powyżej 24 miesięcy i jest to kwota 8.160,31 zł. Kwota ulgi określana jest za wyszkolenie jednego pracownika bądź ucznia i nie podlega już ona waloryzacji, jest to maksymalna kwota jaką można odliczyć.

Wcześniej ustalając kwotę ulgi powinieneś przyjąć kwotę obowiązującą w miesiącu, w którym zakończyłeś szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu ucznia (pracownik).

Dodatkowo kwoty ulgi mogłeś podwyższysz o 20%, ale w przypadku, gdy w danym roku podatkowym zakończyłeś szkolenie więcej niż 1 pracownika lub ucznia, przy czym podwyżka ta przysługiwała z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.

Jeżeli nabyłeś prawo do ulgi uczniowskiej – na zasadzie praw nabytych to wiedz, iż nie ma czasowego ograniczenia tego odliczenia, czyli możesz skorzystać z ulgi, aż do momentu jej pełnego odliczenia.

W przypadku, gdy jesteś opodatkowany na zasadach ogólnych, obniżasz o kwotę ulgi podatek dochodowy, wyliczony przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast jeżeli jesteś opodatkowany w formie zryczałtowanej o kwotę przyznanej ulgi zmniejszysz zryczałtowany podatek dochodowy.

W przypadku, gdy zmieniłeś sposób opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy a nabyłeś prawo do skorzystania z ulgi na wyszkolenie uczniów, musisz wiedzieć że nie odliczysz tej ulgi w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L. Takie odliczenie będzie możliwe tylko w przypadku, gdy uzyskujesz dochody, które nie są opodatkowane podatkiem liniowym.

Odliczenie z tytułu ulgi uczniowskiej wykazuje się w załączniku PIT-0 (PIT-O) w części C – „ODLICZENIA OD PODATKU”. Załącznik ten składasz do zeznań PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020