Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Umowa o dzieło i zlecenie

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło należą do tzw. umów o charakterze cywilnoprawnym.
Są to umowy zawierane pomiędzy dwoma stronami i mają one charakter pisemny. W umowach takich są określane prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy.

Umowa zlecenia dotyczy wykonania przez Ciebie określonej w umowie czynności prawnej, za którą otrzymujesz od pracodawcy, wskazane w umowie, wynagrodzenie. Natomiast w przypadku umowy o dzieło, Twoim obowiązkiem jako przyjmującego zlecenie, jest wykonanie określonego w umowie dzieła, natomiast obowiązkiem zlecającego (pracodawcy) jest zapłata wynagrodzenia, w wysokości określonej w umowie.

Na jakim formularzu powinieneś się rozliczyć?

W przypadku obu tych umów, zleceniodawca (pracodawca) pełni funkcję płatnika i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że Ty jako zleceniobiorca (zatrudniony) uzyskujesz wówczas kwotę netto i nie musisz martwić się już nad prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek. Osiągając dochody z wykonywanej umowy cywilnoprawnej, rozliczysz się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37.

Dochody, które osiągnąłeś w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej lub ich większej ilości, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 12 i 32%. W przypadku, gdy zawierałeś umowy, których wysokość nie przekroczyła 200 zł miesięcznie od jednego płatnika, w takiej sytuacji podatek był pobierany w formie ryczałtu, czyli w wysokości 12% i odprowadzany w trakcie roku podatkowego. Dochody tego typu nie muszą być uwzględnianie przez Ciebie w deklaracji rocznej PIT-37.

Co jest potrzebne do wypełnienia zeznania rocznego?

Swój PIT wypełnisz na podstawie otrzymanych od pracodawców formularzy PIT-11, w których zawarte są następujące informacje:

 • wysokość osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu,
 • wysokość kosztów uzyskania przychodu,
 • wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy,
 • wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne

Od 2022r. nie odliczymy już składek zdrowotnych od podatku. W przypadku wysokości kosztów uzyskania przychodu różnią się one w zależności od zawartej umowy - maksymalne koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% (koszty związane z prawami autorskimi), natomiast minimalnie 20%.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego, zawarłeś kilka umów z różnymi zleceniodawcami, każdy z nich powinien Ci przesłać do końca lutego PIT-11. W konsekwencji możesz takich PIT-ów otrzymać wiele, upewnij się wówczas czy wszystkie do Ciebie dotarły. W przypadku ich braku - zgłoś się do swojego zleceniodawcy w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podatek od umów cywilnoprawnych.

Podatek obliczysz poprzez zsumowanie dochodów osiągniętych ze wszystkich umów, źródeł. Następnie całkowitą wysokość osiągniętego dochodu, możesz pomniejszyć o przysługujące ulgi i odliczenia, które odejmowane są od dochodu. Dopiero od otrzymanej kwoty naliczysz należny podatek, który również możesz zmniejszyć o ulgi i odliczenia, które są możliwe do odliczenia od podatku. Po dokonaniu takich obliczeń będzie widoczne na deklaracji PIT-37 w jakiej wysokości masz różnicę w podatku oraz czy wystąpiła nadpłata lub niedopłata do podatku.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

W której pozycji na deklaracji PIT-37 wykazać źródła przychodów z umowy zlecenia i o dzieło

Źródła przychodów tj.: umowa zlecenia i o dzieło ujmuje się w deklaracji PIT-37 w osobnym wierszu w części E.1. – „działalność wykonywana osobiście – o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy zlecenia i o dzieło).”

Dodatkowo może wystąpić taka sytuacja gdzie, pracodawca może wypłacić Tobie wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, wówczas wynagrodzenia wykazuje się w części E.1. w wierszu – ”prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18 ustawy.”

Składki na ubezpieczenie społeczne wykazujemy w części F. Odliczenia od dochodu.