Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję

Od 1 stycznia 2022 r. przychody zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie, działalności prowadzonej na zasadach ogólnych, podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do Polski. Wymagane jest tu jednak spełnienie kilku warunków a mianowicie:
 • rezydencja podatkowa musi być w Polsce
 • podatnik nie miał miejsca zamieszkania w Polsce w okresie: 3 lat kalendarzowych bezpośrednio przed rokiem zmiany miejsca zamieszkania na Polskę oraz
 • w roku zmiany do dnia zmiany rezydencji podatkowej podatnik:
  • – miał obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż PL państwa UE, EOG, CH lub
  • – miał miejsce zamieszkania przez 3 lata plus rok zmiany do zmiany w państwie UE, EOG, CH, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei, UK lub USA lub w Polsce przebywał przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat plus rok zmiany do zmiany.
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia,
 • nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychód podlegający temu zwolnieniu nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. A sama ulga przysługuje w 4 kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Jej limit kwotowy dotyczy wszystkich umów, należy więc dokładnie sprawdzić czy nie przekroczyliśmy owego limitu. Obejmuje on także wynagrodzenia z pracy najemnej uzyskanej za granic oraz zasiłków macierzyńskich, a także przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali, liniowo bądź ryczałtem ewidencjonowanym.

Nadwyżka przychodów ponad tą kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu.

Nie wszystkie jednak przychody podlegają temu zwolnieniu. Nie dotyczy on przychodów z umów o dzieło, ani zasiłków dla bezrobotnych, czy też np. zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, dla bezrobotnych, kwot odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę.

Od tych przychodów nie odliczymy koszty ich uzyskania, ani żadnych ulg podatkowych, a w przypadku dochodów z zagranicy nie będziemy ich mogli pomniejszych o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli osiągnięty przychód przekroczy limit zwolnienia, będziemy mogli zastosować koszty uzyskania przychodu za wszystkie miesiące, a nie tylko te sprzed stosowania tej. Jeżeli podatnik korzysta z autorskich kosztów 50%, musi pamiętać, że łączna ich suma także z tych do których stosowano inne zwolnienia dla młodych , dla seniorów lub dla powracających do Polski z emigracji, nie może przekroczyć łącznie kwoty 85 528 zł.

W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 30.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

Ulga w zaliczkach

W rozliczeniu zaliczek na podatek obliczanych przez zakład pracy ulga została zastosowana wyłącznie, gdy pracownik złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek z tytułu zwolnienia dla powracających. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Po jego otrzymaniu płatnik nie będzie pobierać zaliczek od najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika przekroczyły limit przychodu.

Bez tego oświadczenia płatnik nie może zastosować tego zwolnienia, natomiast sam podatnik nie traci takiej możliwości i może odzyskać zapłacone zaliczki w zeznaniu rocznym.

Co z zapłaconymi składkami ZUS?

Zwolnienie od podatku części przychodów z pracy, z działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej przez powracających nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Jednakże przy wyliczaniu podatku dochodowego odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. Jedynie od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia będzie możliwe odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zeznania roczne

Uzyskując dochody zwolnione ulgą należy uważnie podliczyć swoje przychody, by mieć pewność że nie przekroczyliśmy limitu zwolnienia, bowiem nadwyżkę ponad będziemy musieli wykazać w zeznaniu rocznym.

Wszyscy, którzy uzyskiwali także inne przychody poza tymi zwolnionymi, będą musieli rozliczyć się z Fiskusem, ale tylko z dochodów opodatkowanych. W przypadku odliczenia składek społecznych i zdrowotnych, będzie można odliczyć tylko te, których podstawą był przychód opodatkowany, będzie to więc różnica pomiędzy globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia (obliczonych od całości osiągniętych w danym roku przychodów) a kwotą składek obliczoną od przychodu zwolnionego, odpowiednio w zakresie składek społecznych (13,71%). Informacje potrzebne do wyliczenia tej różnicy znajdą się na PIT 11.Łączna suma zwolnień z PIT

Korzystając ze zwolnienia, należy mieć na uwadze, iż limit przychodów 85 528 zł dotyczy wszystkich zwolnień z PIT łącznie, czyli także gdy podlegamy uldze dla emerytów, dla osób do 26 roku życia, dla powracających do Polski.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>