Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zerowy PIT dla rodzin 4 plus - Kogo obejmuje zwolnienie?

Od 1 stycznia 2022 r. przychody zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie, działalności prowadzonej na zasadach ogólnych, podatników, którzy w danym roku podatkowym wykonywali wobec co najmniej czworga dzieci władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

Dziecko musi więc być małoletnie bądź pełnoletnie, ale takie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub jest pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

 • nie stosowały przepisów o opodatkowaniu liniowym, ryczałtowym (z wyjątkiem najmu prywatnego rozliczanego ryczałem), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie rozliczały podatku tonażowego lub przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych albo
 • nie uzyskały dochodów opodatkowaniu według skali lub ryczałtem z tytułu kapitałów pieniężnych lub przychodów zwolnionych u osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podobnie jak w przypadku osób do 26 rż, przychód podlegający temu zwolnieniu nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Limit ten dotyczy wszystkich umów, należy więc dokładnie sprawdzić czy nie przekroczyliśmy owego limitu. Obejmuje on także wynagrodzenia z pracy najemnej uzyskanej za granic, przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich, a także przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali, liniowo bądź ryczałtem ewidencjonowanym.

Nadwyżka przychodów ponad tą kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu.

Nie wszystkie jednak przychody podlegają temu zwolnieniu. Nie dotyczy on przychodów z umów o dzieło, stażów studenckich, ani zasiłków dla bezrobotnych, czy też np. zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, dla bezrobotnych, kwot odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę, niektórych świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie) oraz części stypendiów.

Od tych przychodów nie odliczymy koszty ich uzyskania, ani żadnych ulg podatkowych, a w przypadku dochodów z zagranicy nie będziemy ich mogli pomniejszych o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli osiągnięty przychód przekroczy limit zwolnienia, będziemy mogli zastosować koszty uzyskania przychodu za wszystkie miesiące, a nie tylko te sprzed stosowania tej. Jeżeli podatnik korzysta z autorskich kosztów 50%, musi pamiętać, że łączna ich suma także z tych do których stosowano inne zwolnienia dla młodych , dla seniorów lub dla powracających do Polski z emigracji, nie może przekroczyć łącznie kwoty 85 528 zł.

W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 30.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

Zwolnienie to przysługuje każdemu z rodziców i opiekunów, zatem zarówno ojciec jak i matka mogą skorzystać ze zwolnienia kwoty 85 528 dla każdego z nich, czyli łącznie bez opodatkowania pozostaje kwota 171 056 zł. i dodatkowo każde z nich ma prawo do kwoty wolnej 30 000zł.

Ulga ta przysługuje za cały rok, niezależnie od okresu posiadania czwartego dziecka w trakcie roku, co oznacza, że nawet gdy dziecko urodzi się w ostatnich dniach roku w zeznaniu rocznym za ten rok, przysługiwać będzie pełne zwolnienie z limitem całorocznym.

Ulga w zaliczkach

W rozliczeniu zaliczek na podatek obliczanych przez zakład pracy ulga została zastosowana wyłącznie, gdy pracownik złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek z tytułu posiadania czwórki lub więcej dzieci. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Po jego otrzymaniu płatnik nie będzie pobierać zaliczek od najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika przekroczyły limit przychodu.

Bez tego oświadczenia płatnik nie może zastosować tego zwolnienia, natomiast sam podatnik nie traci takiej możliwości i może odzyskać zapłacone zaliczki w zeznaniu rocznym.

Co z zapłaconymi składkami ZUS?

Zwolnienie od podatku części przychodów z pracy, z działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej przez rodziny 4 plus nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Jednakże przy wyliczaniu podatku dochodowego odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. Jedynie od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia będzie możliwe odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

A co z odliczeniem ulgi na dzieci, gdy nie ma podatku?

Osoby korzystające ze zwolnienia dla wychowujących co najmniej czwórkę dzieci, mogą jednocześnie korzystać z ulgi prorodzinnej. Odliczy więc od podatku kwotę zależną od ilości posiadanych dzieci.

Jeżeli nie starczy podatku na pełne odliczenie przysługującej ulgi na dzieci, możliwe jest jej odliczenie do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tu jednak podatnik nie traci, bowiem zgodnie z art. 27f ust. 9 ustawy o PIT w sposobie ustalania limitu tego dodatkowego zwrotu należy uwzględnić składki zapłacone przychodów zwolnionych.

Zeznania roczne

Uzyskując dochody zwolnione ulgą rodzin 4 + muszą złożyć deklarację PIT, a w załączniki PIT-O muszą wykazać informację o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Należy jednakże uważnie podliczyć swoje przychody, by mieć pewność że nie przekroczyliśmy limitu zwolnienia, bowiem nadwyżkę ponad będziemy musieli wykazać w zeznaniu rocznym.

Wszyscy, którzy uzyskiwali także inne przychody poza tymi zwolnionymi, będą musieli rozliczyć się z Fiskusem, ale tylko z dochodów opodatkowanych. W przypadku odliczenia składek społecznych i zdrowotnych, będzie można odliczyć tylko te, których podstawą był przychód opodatkowany, będzie to więc różnica pomiędzy globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia (obliczonych od całości osiągniętych w danym roku przychodów) a kwotą składek obliczoną od przychodu zwolnionego, odpowiednio w zakresie składek społecznych (13,71%). Informacje potrzebne do wyliczenia tej różnicy znajdą się na PIT 11.

Pamiętajmy również, ze na wezwanie organów podatkowych będziemy musieli przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, np.:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Łączna suma zwolnień z PIT

Korzystając ze zwolnienia, należy mieć na uwadze, iż limit przychodów 85 528 zł dotyczy wszystkich zwolnień z PIT łącznie, czyli także gdy podlegamy uldze dla emerytów, dla osób do 26 roku życia, dla powracających do Polski.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>