Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Źródła przychodów

Przystępując do sporządzania zeznania podatkowego przeanalizuj, jakie dochody lub korzyści materialne otrzymałeś w danym roku. Zastanów się więc skąd pochodzi przedmiot opodatkowania danym podatkiem dochodowym i koniecznie przeanalizuj listę zwolnień z podatku, by nie potrzebnie nie zapłacić podatku. Pamiętaj jednak o ogólnej zasadzie, że opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych jako zwolnione lub takich, do których zaniechano poboru podatku. Ustalenie źródeł opodatkowania będzie o tyle ważne, że zatajenie jakiegoś przychodu, może skutkować nałożeniem przez Urząd Skarbowy kary w postaci konieczności zapłaty 75% podatku dochodowego.

Katalog źródeł przychodów przedstawia art. 10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tu więc m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
 • emerytura lub renta, świadczenia przedemerytalne
 • działalność wykonywana osobiście,
 • prawa autorskie
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.
  • Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w podpunktach a -c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany).
 • inne źródła omówione w art. 20 ustawy, np.:
  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne)
  • zasiłek dla bezrobotnych
  • alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
  • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Pamiętaj też o pozostałych przychodach, tzw. przychodach nieujawnionych, które nie zostały opisane w Ustawie, a nie zostały jednocześnie zwolnione z podatku. Jeśli więc nie jesteś w stanie przypisać danego przychodu do którejś kategorii źródeł, a nie są one ani zwolnione lub nie zaniechano do nich poboru podatku, to przypisz je właśnie do przychów z innych źródeł.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020