Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Źródła przychodów

Przystępując do sporządzania zeznania podatkowego przeanalizuj, jakie dochody lub korzyści materialne otrzymałeś w danym roku. Zastanów się więc skąd pochodzi przedmiot opodatkowania danym podatkiem dochodowym i koniecznie przeanalizuj listę zwolnień z podatku, by nie potrzebnie nie zapłacić podatku. Pamiętaj jednak o ogólnej zasadzie, że opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych jako zwolnione lub takich, do których zaniechano poboru podatku. Ustalenie źródeł opodatkowania będzie o tyle ważne, że zatajenie jakiegoś przychodu, może skutkować nałożeniem przez Urząd Skarbowy kary w postaci konieczności zapłaty 75% podatku dochodowego.

Katalog źródeł przychodów przedstawia art. 10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tu więc m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
 • emerytura lub renta, świadczenia przedemerytalne
 • działalność wykonywana osobiście,
 • prawa autorskie
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.
  • Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w podpunktach a -c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany).
 • inne źródła omówione w art. 20 ustawy, np.:
  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne)
  • zasiłek dla bezrobotnych
  • alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
  • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Pamiętaj też o pozostałych przychodach, tzw. przychodach nieujawnionych, które nie zostały opisane w Ustawie, a nie zostały jednocześnie zwolnione z podatku. Jeśli więc nie jesteś w stanie przypisać danego przychodu do którejś kategorii źródeł, a nie są one ani zwolnione lub nie zaniechano do nich poboru podatku, to przypisz je właśnie do przychów z innych źródeł.