Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Z nienależnymi świadczeniami będziesz miał do czynienia, gdy otrzymałeś je, od tego, kto nie był w ogóle do tego zobowiązany lub to świadczenie nie było Ci należne. Mogło się też zdarzyć, że podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo też czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna lub stała się nie ważna po spełnieniu świadczenia. Mogą to być np. zasiłki dla bezrobotnych, renty, emerytury, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czy też świadczenia przedemerytalne, które z jakiś przyczyn otrzymałeś, a jak się okazało nie byłeś do tego uprawniony.

W takiej sytuacji jesteś zobowiązany do ich zwrotu, zwiększenia Twojego dochodu podlegającego opodatkowaniu lub też oraz gdy świadczenie to zostanie potrącone przez płatnika, np. z Twojego bieżącego wynagrodzenia. W tym ostatnim przypadku jednak ulga nie będzie Ci przysługiwała, ponieważ zwrot został już uwzględniony przy obliczaniu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy.

Co podlega odliczeniu?

Możesz odliczyć od dochodu wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń które:

 • zwiększyły wcześniej dochód podlegający opodatkowaniu,
 • nie zostały potrącone przez płatnika.

Pamiętaj też, że kwota odliczonego od dochodu nienależnego świadczenia powinna obejmować podatek dochodowy, który był uprzednio pobrany przez płatnika tego świadczenia. Gdy zwróciłeś nienależnie pobrane świadczenia tylko w kwocie netto, czyli bez podatku, takie odliczenie nie będzie Ci przysługiwało. Odliczeniu nie podlega także kwota zapłaconych odsetek za zwłokę, jeżeli zwrot nastąpił z opóźnieniem.

Odliczeniu podlegają świadczenia faktycznie zwrócone do wysokości wynikającej z informacji bądź decyzji organu, muszą też być potwierdzone dowodem wpłaty (np. przekaz, przelew). Odliczysz je w zeznaniu za rok, w którym dokonałeś takiego zwrotu.

Co w sytuacji, gdy nie starcza dochodu?

Jeżeli kwota dokonanych przez Ciebie w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń była wyższa od kwoty uzyskanego dochodu, to możesz odliczyć je od dochodu uzyskanego przez Ciebie w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

Masz prawo również np. w przypadku nieosiągania żadnych dochodów złożyć wniosek do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku zapłaconego od świadczenia, które zostało zwrócone jako nienależne, przy braku możliwości jej odliczenia od dochodu.

Organ podatkowy po złożeniu przez podatnika wniosku, wydaje decyzję określającą wysokość nadpłaty.

Co w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń jest ściśle związany z osobą podatnika. Nawet jeżeli de facto nie ty dokonałeś zwrotu, a Twój małżonek, bo nie osiągałeś żadnego dochodu, współmałżonek nie będzie mógł dokonać ze swoich dochodów tego doliczenia. Tak samo w przypadku wspólnego opodatkowania, każdy z małżonków może odliczyć wyłącznie przysługujące mu odliczenia od swojego dochodu.

Jak dokonać odliczenia?

Podsumowując, z tej ulgi będziesz mógł skorzystać, gdy:

 1. w roku podatkowym dokonany został zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 2. zwrócone świadczenia uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 3. zwrot został dokonany w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy,
 4. zwrot nie został potrącony przez płatnika.

Jeżeli wszystkie te warunki zostały spełnione, odliczenie to będzie Ci przysługiwało w sytuacji, gdy podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (PIT-36 i PIT-37) lub ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). Wówczas wykażesz je w załączniku do tych deklaracji PIT-O (PIT-0).

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>